Kalpsar Department
ખંભાતના અખાતના વિકાસની પરિયોજનાનું ભૌગોલિક સ્થાન
કલ્પસર
લક્ષ્ય અને આયોજન
યોજનાનો ઇતિહાસ
પરિયોજનાનું સૂચિત આયોજન
યોજનાની વિશેષતાઓ
યોજનાની જરૂરિયાતો
યોજનાની અગત્યતા
અને લાભો
 

 

માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી,
નાયબ મુખ્ય મંત્રીશ્રી

 
શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
નાયબ મુખ્ય મંત્રીશ્રી

પરિયોજનાનું સૂચિત આયોજન
 
લક્ષ્ય અને આયોજન યોજનાનો ઇતિહાસ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©2002 NWRWS & K Department All rights reserved