Kalpsar - NWRWS
Kalpsar Department
ખંભાતના અખાતના વિકાસની પરિયોજનાનું ભૌગોલિક સ્થાન
કલ્પસર
લક્ષ્ય અને આયોજન
યોજનાનો ઇતિહાસ
પરિયોજનાનું સૂચિત આયોજન
યોજનાની વિશેષતાઓ
યોજનાની જરૂરિયાતો
યોજનાની અગત્યતા
અને લાભો
 
ખંભાતના અખાતના વિકાસની પરિયોજનાનું ભૌગોલિક સ્થાન
 
કલ્પસર
 
 

©2002 NWRWS & k Department All rights reserved