સરકારી ઠરાવ
Date GR Detail
૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૨૦/૩૫/ન 
ક્રમાંક : મકમ/૧૦૨૦૨૦/૩૫/ન
૨૭/૧૨/૨૦૧૯ સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લી. માં કરાર આધારિત કર્મચારી/ અધિકારીઓની મુદત લંબાવવા બાબત 
ક્રમાંક : નમક/૧૦૦૩/૧૧૫૨/પાર્ટ ફાઈલ/૧/ન
21-12-2019 Appointment of Shri Anil Mukin, IAS, Chief Secretary to Govt. of Gujarat, as a Director on the Board of Directors of Sardar Sarovar Narmada nigam Ltd. Gandhinagar 
R No. MKM-2012/919/N
21-12-2019 Appointment of Shri Pankaj Joshi, IAS, Additional Chief Secretary to Govt. of Gujarat, Finance Department as a Director on the Board of Directors of Sardar Sarovar Narmada nigam Ltd. Gandhinagar 
R No. NMK-NMK-2012/919/N
20-12-2019 Appointment of representative of H.E. Govt. of Gujarat to attend the 31 Adjourned Annual General Meeting of the shareholders of Sardar Sarovar Narmada nigam Ltd. Gandhinagar 
R No. MKM/102011/1440/N
૦૨-૦૧-૨૦૧૯ સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લી. ખાતે ફરજ બજાવતા યોજના અસરગ્રસ્ત તથા કરારના ધોરણે નિયુક્તિ પામેલ કર્મચારીઓને સાતમાં પગારપંચનો લાભ આપવા બાબત 
હુકમ ક્રમાંક : ઈએસટી/૧૦૨૦૧૮/૩૯૫૧/ન
૩૦-૦૭-૨૦૧૮ ગુજરાત સરકારશ્રીના કામકાજઅંગેના નિયમોના નિયમ-૧૫ હેઠળ બહાર પાડવામાં આવેલ સુચનાઓની સુચના -૪ અન્વયે જુદી-જુદી કક્ષના અધિકારીઓની સત્તા નક્કી કરવા બાબત 
ક્રમાંક : આરબીઓ/૨૦૧૮/૨/(નર્મદા)/ફ
7-5-2018 Hiring the Services of Resource persons (Retired as Executive) Engineer/Deputy Executive Engineer /Assistant Engineers for various works related to Sardar Sarovar Narmada nigam Ltd. 
R No. MKM/102017/665/N
17-03-2018 Appoinment of representative of H.E. Governor of Gujarat to attend the Extra Ordinary General meeting of the Shareholders of the Sardar Sarovar Narmada nigam Ltd., Gandhinagar 
No. NMK/102011/1440/N
31-03-2016 The Gujarat (Right of Citizens to public Services) Act. 2013 
10-10-2014 શ્રી સરદાર પટેલની પ્રતિમા તથા સ્મારકનું નિર્માણ કરવા માટેની ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત 
01-08-2009 ઠરાવ ક્રમાંક : આરઓબી/૧૦૨૦૦૫/જા.મા.અ./પ/ફ 

 
અગત્યની લિન્કો
હોમ