Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
સમાચાર
 
 
29 June, 2022
લીગલ કન્સલટન્ટની કરાર આધારિત ૦૧(એક) નવી જગ્યા ઉભી કરવા બાબત.
1 June, 2022
State Water Data Centre Gujarat Organizational Changes, CDO Hydro and FloodCell
30 May, 2022
Engagement of consultancy service for NABL accreditation of water quality laboratory
23 March, 2022
Promotion as Chief Engineers
16 August, 2021
DEE Seniority List 31-12-2016
15 July, 2021
Contract Base Recruitment
27 May, 2021
મદદનીશ ઇજનેર ( સીવીલ ) વર્ગ -૨ ની જગ્યાએ સીધી ભરતીથી નિમણૂક માટે પ્રમાણે ચકાચણીમાં હાજર રહેવા બાબત
30 March, 2021
SSJA-2021 Guideline-GR Order
24 March, 2021
Promotion of Addl Assistant Engineer to Dy. Ex. Engineer
24 March, 2021
Promotion of Assistant Engineer to Dy Ex. Engineer
16 March, 2021
ગુજરાત ઈજનેરી સંશોધન સંસ્થા(ગેરી) વડોદરા હસ્તકના સંવર્ગોમાં સીધી ભરતીમાં દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓની જગ્યાઓ
5 March, 2021
Manpower Requirements and Applications forms for various categories under Atal Bhujal Yojana
21 December, 2020
Recruitment Rules Junior Scientific Officer III
16 December, 2020
Ammendment in Executive Engineer Recruitment Rules
7 November, 2020
Promotion of SE (Civil) to Chief Engineer
3 November, 2020
Important Performance Appraisal Report PAR related instruction
7 October, 2020
Election Commission of India(આચાર સંહિતાના અમલીકરણ માટે)
27 August, 2020
Sedimentation Survey of Reservoirs dated 10 Aug 2020
25 August, 2020
Superintending Engineers (Civil) Orders EE to SE dated 24 Aug 2020
13 July, 2020
Seniority list of DEE Civil
30 June, 2020
50% Fees for Drip and Sprinkler Irrigation related GR
13 May, 2020
GR regarding modification in remitting EMD / Tender Fee, physical Tender Document and online submis
6 May, 2020
SSJA Water Conservation Works related Vigilance Govt Resolution
5 May, 2020
Monsoon 2020 : Central Flood Cell operations
28 April, 2020
Direct Recruit DEE Posting and Transfer Orders
25 April, 2020
AA SSJA 2020 સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન-૩” અંતર્ગતના કામોને વહીવટી મંજુરી 24 April 2020
21 April, 2020
બિનખેતી વિષયક હેતુઓ માટે અપાતા પાણીના લેણાં વસુલાત સંબંધિત બાબતો અંગે થતી કાર્યવાહી
21 April, 2020
Taking up Works under SSJA 2020
17 April, 2020
Functioning of offices with Limited staff and social distancing and appropriate staff related order
10 April, 2020
NWRWS&KD Payment of wages to Outsourced employees
30 March, 2020
01-April to 13 April 2020 Officers Attending Office (other on Call) in WRD Dept, Sachivalaaya
25 March, 2020
Minimum office Minimum Staff as per 24 Mar to continue from 25 Mar till 14 April 2020
24 March, 2020
Closure of NWRWS&KD offices from 24 to 31st Mar 2020
22 March, 2020
Notification regarding COVID-19 and attendance in office
29 February, 2020
AE/AAE Promotion to Dy. Ex. Engineer (29-Feb-2020)
19 February, 2020
Sujalam Sufalam Jal Abhiyan 2020 GR dated 17 Feb 2020
12 February, 2020
એન.આઈ.સી. એસ.એમ.એસ. પ્લેટફોર્મના ઉપયોગ અંગે
3 February, 2020
અધિક્ષક ઈજનેર (સી) ની તા.૦૧/૦૪/૧૫ થી તા.૩૧/૦૩/૧૯ ના સમયગાળાની તા.૦૧/૦૪/૧૯ સ્થિતિની આખરી પ્રવરતાયાદી
7 January, 2020
Recovering Water Fees as Land Revenue for water given for Non Agriculture purposes
25 October, 2019
Transfer order of Superintending Engineers
25 October, 2019
PIM NGO Registration with WALMI
24 October, 2019
Annual Report of GERI 2018-19
15 October, 2019
Establishment of WRD Geo-spatial Cell
4 September, 2019
Checkdam Reparing powers for EE and SE vive GR dated 3 April 19
16 August, 2019
Committee for Strengthening of WALMI
26 July, 2019
Recovery of Fees for Crossing of rivers, drains canals GR dated 22 July 19
1 July, 2019
PIM ACTમાં સુધારો કરવા તથા પિયત મંડળીઓને સુદ્રઢ કરવા માટે સમિતિની નિમણૂક કરવા બાબત
29 June, 2019
Dam Safety Instrumentation Committee
5 June, 2019
SSJA Completion and Billing Order
31 May, 2019
Constitution of Dam Safety Review Panels for Gujarat State-Panel Exension-III
1 May, 2019
Promotion to Chief Engineer Orders
12 April, 2019
Circular Regarding Use of Committee Room of Water Resources Dept
6 March, 2019
DSRP Consutant and Tech Support GEN-2008-IB-(9)/ MI Cell – K1/ dtd 6 Mar 19
1 March, 2019
Department land change in purpose / or selling
1 March, 2019
Estimate / Tender preparation important aspects
28 February, 2019
SSJA Administrative Approoval PRCH/2019/100/MICELL dtd 28 Feb 19
28 February, 2019
SSJA Vigilance Inspection PRCH/2019/01/GU.NI/2019 of 27 Feb 19
26 February, 2019
Training for Direct Recruit EE / DEE
26 February, 2019
Direct Recruit DEE Posting Order
22 February, 2019
ગુજરાત ઈજનેરી સેવા વર્ગ-૨માં મદદનીશ ઈજનેર(સિવિલ) વર્ગ-૨ની જગ્યાઓ ઉપર સીધી પસંદગીથી ભરતી બાબત
15 February, 2019
ગાંધીનગર ખાતેની ક્ષેત્રિય કચેરીઓની કામગીરી બાબત
7 February, 2019
સુજલામ્ સુફલામ જળ અભિયાન વર્ષ ૨૦૧૯ અંતર્ગતના કામો કરવા બાબત
26 January, 2019
જાહેરાત ક્રમાંક ૩૭/૨૦૧૭-૧૮ મદદનિશ ઇજનેર (સી) વર્ગ-2ની નિમણૂક અંગેનો હુકમ.
11 January, 2019
AE Civil Advt 37/2017-18 SC ST Related Verification letter
7 January, 2019
The Panam Project bagged the award for CBIP Award 2019
5 January, 2019
નિમણૂક માટે ભલામણ કરવા બાબત, નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર(સી), વર્ગ-૨
2 January, 2019
Advt 39/2017-18 Executive Engineer Document Verification 23 Jan 18 Rank 1 to 20
11 December, 2018
RR of Deputy Executive Engineer
12 November, 2018
Appointment of Consultants for PWD Manual
29 September, 2018
Dam Safety Panel 30 Aug 18 GR mentions 60 dams to be inspected each year
20 September, 2018
AAE Placements Restd be present on 29 Sep 18, 09:00 m. at SWDC, Sec, 8 with Credentials
27 August, 2018
વિભાગ હસ્તકની કચેરીઓએ બિન ખેતી વિષયક હેતુ માટે આપવાની થતી મંજુરી સંદર્ભે વોટર બોડીઝથી માર્જિન છોડવા
14 August, 2018
Appointment of AAE Civil Class 3 Advt No. 100/2016-17
4 August, 2018
SSJA Tree Planatation GR 04 Aug 18
1 August, 2018
Promotion Orders 31-07-2018
28 June, 2018
Promotion Orders DEE to EE
25 June, 2018
ઠરાવ ક્રમાંક-ડબલ્યુસીઈ/૧૦૨૦૧૭/૧૩૮૯/૨૬૬/અ
25 June, 2018
સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક-ડબલ્યુસીઈ/૧૦૨૦૧૭/૧૩૮૯/૨૬૬/અ
4 June, 2018
સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગતના કામો કરવા બાબત
31 May, 2018
Monsoon 2018 Flood Warning Arrangements 2018
24 May, 2018
Promotions Superintending Engineer 24 May 18
14 May, 2018
SSJA Administrative approval Order dated 11 May 18
11 May, 2018
GR for SSJA QC 11 May 2018 all works
10 May, 2018
SSJA use of Soil / Muram Royalty related GR
10 May, 2018
SSJA QC GR dtd 10 May 18
2 May, 2018
સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગતના કામો કરવા બાબત
2 May, 2018
સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગતના કામો કરવા બાબત
29 January, 2018
Property Tax ...Class I & II through SATHI
19 January, 2018
Land Related Notification
18 January, 2018
GWRDC : Benefits of 7th Pay Commission
18 January, 2018
Health / medical claim check list
9 January, 2018
CBIP Award 2018 to Water Resources Dept. Patadungri of Dohad District
25 October, 2017
રાજ્યના ખેડૂતોને રાહત આપવાના બાબત.
23 August, 2017
Lift Irrigation from Rivers
10 July, 2017
Recruitment Rules modification:Equivalent Degree Engineering courses ( Civil) or Technology (Civil)
12 April, 2017
Seniority list of Executive Engineer
3 April, 2017
Promotion of SE to Chief Engineer 1 Apr 17
30 March, 2017
વર્ગ-૨ (ભૂસ્તરીય સંવર્ગ) ના ભૂસ્તરશાસ્ત્રી, વર્ગ-૨ ની જગ્યાઓનું સંખ્યાબળ (Cader Strength) નકકી કરવા
22 March, 2017
LAQ related notification of 18 Mar 2017
27 February, 2017
Checkdam repairing GR 23 Jan 17
23 February, 2017
Fixed monthly travelling allowance
9 February, 2017
Promotiong of Scientific officers as ARO
3 January, 2017
Assistant Engineer Order
9 December, 2016
UG Pipeline Approoval and Maintanance Charges
10 November, 2016
Annual Report of GERI 2015-16
29 October, 2016
Assistant Engineer Appointment Orders 28
27 October, 2016
AE/AEE to DEE Promotion Orders
6 October, 2016
Assistant Engineer (Mechanical) Appointment Order 5 Oct 16
16 September, 2016
DEE to Executive Engineer Promotion
29 August, 2016
Posting of Soil Survey Officers
26 July, 2016
રાજ્યના ખેડૂતોને રાહત આપવાના હેતુસર ખેતીના હેતુ માટે અપાતા પાણીના દરોમાં સિંચાઇ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭...
25 July, 2016
DEE Recruitment Rules
21 July, 2016
Executive Engineer (Civil) Seniority List
11 July, 2016
સિંચાઇ દર વ્યાજ માફી યોજના-૨૦૧૫ની અમલીકરણની મુદત તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૬ સુધી લંબાવવા બાબત
8 June, 2016
Ponds Deepening by Farmers GR
8 June, 2016
Medical Treatment rules GR
31 May, 2016
10 Executive Engineer promoted as SE
26 May, 2016
Seniority OF EE (Civil) as on 1/1/2014 for direct and promoted EE
5 May, 2016
Districtwise DEE as nodal officers for 2 services Right to Citizens
30 March, 2016
Right to Citizen two services NOC for Non Agri and Permission for canal drain crossing
23 March, 2016
390 AE Civil appointment/posting as per Advt.109/2013-14
23 March, 2016
AE Posting of 82 AE Civil as per Advt.41/2014-15
18 March, 2016
All selected candidates to bring verification certi, of 22/12 or 1/2/16 or attendance permissin...
15 March, 2016
GPSC AE Civil to attend on 19-20 Mar 16 at VGEC, Chandkheda, Ahmedabad
15 March, 2016
GPSC AE Civil Appointment Choice Letter
10 February, 2016
Primary Inquiry Report Instructions
4 February, 2016
GPSC candidates CALL Certificate Verification
4 February, 2016
Transfer of AE / AAE 1 Feb 2016
30 December, 2015
Request to Candidates Selected 1-83 for Advt 41/2014-2015 for attending during 11 and 12 Jan 2015
 
 
  -- પ્રદેશ --
પ્રદેશ
  નકશાઓ
  ઈતિહાસ
  ભૌતિક સ્થિતિ
  ભૂસ્તરશાસ્ત્ર
  નદીનો તટપ્રદેશ
(બેઝીન)
  -- ડેટાબેંક --
'ડેટાબેંક
  જળ સંપત્તિ
  નદીનો ડેટા
  બંધો અને નહેરો
  નહેર અને સિંચાઇનો
વિસ્તાર
  રિઝરવોયર ઓપરેશન
  જળાશયોની છેલ્લી
પરીસ્થિતિ
  -- યોજના --
'યોજના
  અટલ ભૂજલ યોજના (અટલ-જળ)
  સમુદ્રતટ સંરક્ષણ
  ક્ષાર પ્રવેશ નિવારણ
  પૂર સંરક્ષણ
  સુજલામ સુફલામ યોજના
  વનબંધુ યોજના
  સાગર ખેડુ યોજના
   
 
 
  અમારી વેબસાઇટ પર આપનું સ્વાગત છે
  જળ જીવનનું અમૃત છે, તે જીવનનું સવિશેષ આવશ્યક તત્વ છે, એક એવું તત્વ જેનાથી જીવન પાંગર્યું હતું અને જેના વગર જીવન અશકય છે પરંતુ દુર્ભાગ્યવશ્, તે હંમેશાં શુધ્ધરૂપમાં અને દરેક સ્થળે ઉપલબ્ધ હોતું નથી. આ જ કારણસર વિશ્વસનીય અને પોષણક્ષમ સિંચાઇ સુવિધાઓ હંમેશાં આંતરમાળખાકીય વિકાસના ભાગરૂપે અત્યંત આવશ્યક બનેલ છે. જળ આવશ્યક માત્રામાં ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે તેનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન ખૂબ જ મહત્વનું બન્યું છે.
વધુ....
 
  દૈનિક જળાશયનું લેવેલ | દૈનિક હવામાન અહેવાલ
  સવાર | સાંજ
નામ મુજબ શોધો:
સ્થળ મુજબ શોધો:
વહીવટી માળખું જુઓ
 
સંબંધિત લિન્કસ્
  મહાનુભાવો
  શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત
     
  શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ
માનનીય મંત્રીશ્રી
(જળ સંપત્તિ વિભાગ),
     
  શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી
માનનીય રાજ‍યકક્ષા મંત્રીશ્રી
(જળ સંપત્તિ વિભાગ ),
     
  ફોટો ગેલેરી
ફોટો ગેલેરી
  વિડિઓ ગેલેરી
વિડિઓ ગેલેરી
 
 
 
Gandhi 150 The Statue of Unity જળ ક્રાન્તિ અભિયાન Digital Locker Chief Electoral Officer