Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
નર્મદા બેઝીન 
     
 
નર્મદા બેઝીન
 
     
 
 
નદી
નર્મદા નદી
ઓરસંગ નદી
સુખી નદી
આની નદી
ઊંચ નદી
હેરણ નદી
 
બંધ
ધોલી જળાશય યોજના
હેરણ જળાશય યોજના
રામી જળાશય યોજના
સુખી જળાશય યોજના