Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
  બ્રાહ્મણી બેઝીન
     
 
બ્રાહ્મણી બેઝીન
 
     
  બ્રાહમણી નદી સુરેદ્રનગર જીલ્‍લાના મુળી તાલુકાના ધોળીયા ગામ પાસેથી નીકળી હળવદ તાલુકામાંથી પસાર થઇ કચ્‍છ ના નાના રણને મળે છે. બ્રાહમણી નદીની કુલ લંબાઇ ૭૫ કી.મી અને કુલ સ્‍ત્રાવક્ષેત્ર ૯૬૬ ચો.કી.મી છે. બ્રાહમણી નદી પર બ્રાહમણી-૧ અને બ્રાહમણી –ર યોજનાઓ આવેલી છે.  
 
 
નદી
બ્રાહમણી નદી
 
બંધ
બ્રાહમણી જળાશય યોજના
બ્રાહ્મણી-૨ જળાશય યોજના