Top
Narmada Water Resources ,Water Supply and kalpsar department (Water Resources) home
 
 
 
  Brahmani Basin
     
 
Brahmani Basin
 
     
  બ્રાહમણી નદી સુરેદ્રનગર જીલ્‍લાના મુળી તાલુકાના ધોળીયા ગામ પાસેથી નીકળી હળવદ તાલુકામાંથી પસાર થઇ કચ્‍છ ના નાના રણને મળે છે. બ્રાહમણી નદીની કુલ લંબાઇ ૭૫ કી.મી અને કુલ સ્‍ત્રાવક્ષેત્ર ૯૬૬ ચો.કી.મી છે. બ્રાહમણી નદી પર બ્રાહમણી-૧ અને બ્રાહમણી –ર યોજનાઓ આવેલી છે.  
 
 
River
Brumhani River
 
Dam
Brahmani Water Resource
Brahmani-2 Water Resource