Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
  ફુલકુ બેઝીન
     
 
ફુલકુ બેઝીન
 
     
  ફુલકુ નદી સુરેદ્રનગર જીલ્‍લાના મુળી તાલુકાનાં કળમાદ ગામ પાસેથી શરૂ થઇ કચ્‍છ ના નાના રણમાં ફેલાઇ જાય છે. ફુલકુ નદી તથા તેની પ્ર-શાખાઓ ઉપર ફુલકુ સિચાઇ યોજના આવેલી છે.    
 
 
નદી
ફલ્‍કી નદી
ફુલકુ નદી
 
બંધ
ફલકુ જળાશય યોજના