Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
  વઢવાણભોગાવો બેઝીન
     
 
વઢવાણભોગાવો બેઝીન
 
     
  વઢવાણ-ભોગાવો નદી સુરેદ્રનગર જીલ્‍લાના ચોટીલા તાલુકાના ભીમગઢ પાસેથી નીકળી ખંભાત ના અખાતમાં મળે છે. આ નદી તથા તેની પ્ર-શાખાઓ ઉપર સબુરી, વઢવાણ-ભોગાવો-૧,(નાયકા) વઢવાણ-ભોગાવો-ર (ધોળી ધજા) સિંચાઇ યોજનાઓ આવેલી છે.  
 
 
નદી
વઢવાણ ભોગાવો નદી
 
બંધ
ભોગાવો-૨ જળાશય યોજના
ભોગાવો-૧ જળાશય યોજના
સબુરી જળાશય યોજના