Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
  લીંમડીભોગાવો બેઝીન
     
 
લીંમડીભોગાવો બેઝીન
 
     
  લીમડી ભોગાવો નદી ચોટીલા તાલુકાના રેશમીયા ગામ પાસેથી નીકળીને લીંબડી તાલુકાનાં પાણશીણા ગામ પાસેના ભાલ પ્રદેશમાં ફેલાઇ જાય છે. જેમાંથી નાની મોટી ૨૨ જેટલી પ્ર-શાખાઓ નીકળે છે. લીંબડી ભોગાવો નદીની કુલ લંબાઇ આશરે ૯૫ કી.મી છે. લીમડી ભોગાવો નદીનું સ્‍ત્રાવક્ષેત્ર ૧૧૧૬ ચો.કી.મી છે. લીમડી ભોગાવો નદી પર હૈયાત લીમડી ભોગાવો – ૧, લીમડી ભોગાવો-ર, મોરસલ અને નીંભણી યોજના આવેલી છે.  
 
 
નદી
લીંબડી ભોગાવો
 
બંધ
લીંબડી ભોગાવો જળાશય યોજના
લીંબડી ભોગાવો-૨ જળાશય યોજના