Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ઉકાઈ સિંચાઈ યોજના
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
 ઉકાઇ  તાપી  સોનગઢ  સુરત ૭૩. ૩૫.     ૧૯૭૨. ૧૨૧૪૫૮. ૬૬૧૬૮. ૧૯૯૯. ૮૮૫૬૪.
 
યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ઉકાઈ કાકારાપાર મોટી સુરત ચોર્યાસી અડાજણ, અમરોલી, અસારમા, ઈચ્છપોર, ઓખા, કવાસ, કોસાડ, ચીચી, છાપરાભાઠા, જહાંગીરપુરા, જહાંગીરાબાદ, દામકા, પાલ, પાલનપુર, પિસાદ, ભટલાઈ, ભરથાણા, ભેંસાણ, મલગામા, મોટાવરાછા, મોરા, રાંદેર, લીમલા, વણકલા, વરીયાવ, વિહેણ, મજુરા, ભટાર, અલથાણ, ભીમરાડ, ભરથાણા, વેસુ, પનાસ, ઉમરા, આભવા, સરસાણા, ખજોદ, રૂંઢ, મગદલ્લા, ગવિયર, વાંટા, ડુમસ, ભીમપોર, સુલતાનાબાદ, અઠવા, મોહીણી, ખંભાસલા, દેલાડવા, ખરવાસા, સણીયાકણદે, ઈકલેરા, ભાણોદરા, કરાડવા, ઈંડોલી, ભેસ્તાન, ઉન, વડોદ, જીયાવ, સોનારી, દતોરા, બુડીયા, ગોજા, સીમાડા, સણીયા-હેમાદ, સારોલી, પુના, મગોબ, ડુંભાલ, આંજણા, સાબરગામ, વેડછા, દખ્ખણવાડા, કુંભારીયા, ગોડાદરા, પર્વત, દેવધ, ઉધના, ગોવાલક, બમરોલી, ટીમ્બરવા, બોણંદ, વકતાણા, વાંઝ, અંથસલા, પારડી-કણદે, ભાટીયા, પારડી-કુચેદ, લાજપોર, પોપડા, સચીન, પાલી, તલંગપુર, ઉંભેળ, ગભેણી, કાપોદ્રા, કતારગામ, ડભોલી, વેડ, સીંગણપોર, ટુંકી, નાના વરાછા, કોસાડ, ભાઠા, વાંકલા ખરીફ-૦૮ : કાકરાપાર ડાબા કાંઠા નહેરો ૧૭-૬-૦૮ થી ૩૧-૭-૦૮ ૨૩-૮-૦૮ થી ૧૩-૯-૦૮ ૨૭-૯-૦૮ થી ૧૫-૧૦-૦૮ કાકરાપાર જમણા કાંઠા નહેરો તથા ઉકાઇ જમણા કાંઠા નહેરો ૧૭-૬-૦૮ થી ૩૧-૭-૦૮ ૨૩-૮-૦૮ થી ૧૩-૯-૦૮ ૨૭-૯-૦૮ થી ૧૫-૧૦-૦૮
ઓલપાડ અછારણ, અટોદરા, અણીતા, અરીયાણા, અસ્નાડ, અસ્નાબાદ, અંભેટા, આંધી, ઈશનપોર, ઉમરા, ઉમરાછી, એરથાણ, ઓભલા, ઓરમા, ઓલપાડ, કછોલ, કઠોદરા, કણભી, કદ્રામા, કનાજ, કન્યાસી, કપાસી, કમરોલી, કરંજ, કરમલા, કંથરાજ, કાછબ, કારેલી, કાસલાખુર્દ, કાસલાબુજરંગ, કીમ-કઠોદરા, કીમામલી, કુંકણી, કુંદીયાણા, કુદસડ, કુંભારી, કુંવાદ, કોબા, કોલ, કોસમ, ખલીપોર, ચેરવા, ગોથાણ, ગોલા, જાફરાબાદ, જોથાણ, રવિ ૦૮-૦૯ : કાકરાપાર ડાબા કાંઠા નહેરો ૧૬-૧૦-૦૮ થી ૨૫-૧૦-૦૮ ૬-૧૧-૦૮ થી ૪-૧૨-૦૮ ૩૦-૧૨-૦૮ થી ૩૧-૧-૦૯ ૪-૨-૦૯ થી ૧૫-૨-૦૯
ઝીણોદ, ટકારમા, તરાદ, તેના, થોઠબ, દીહેણ, દેલાડ, દેલાસા, નઘડા, નઘોઈ, નરથાણ, નેશ, પરીયા, પારડીલોબા, પારડીઝાંખરી, પારડીભાદોલ, પીંજરત, બરબોધન, બલકસ, બોલાવ, ભટગામ, ભાંડુત, ભાદોલ, ભારૂંડી, ભટકોલ, મન્દ્રોઈ, મહમદપોર, માધર, માસમા, મીરજાપોર, મીઢીં, મુળદ, મોરભગવા, મોરથાણ, લવાછા, વડોદ, વડોલી, વલથાણ, વસવારી, વિહારા, વેલુક, શેરડી, સફેદાબાદ, સફરુદ્દીનપુર, સરસ, સરાસાણા, સરોલી, સાયણ, સાલીયાબાદ, સાલેપરા, સાંધીયેર, સીથાણ, સિવાણ, સીમલથુ, સેગવા, સેગવાછામા, સેલુત, સોંદલાખારા, સોંદ્લામીઠા, સોસક, હસનપોર, હાથીસા કરાપાર જમણા કાંઠા નહેરો તથા ઉકાઇ જમણા કાંઠા નહેરો ૧૬-૧૦-૦૮ થી ૨૫-૧૦-૦૮ ૩-૧૧-૦૮ થી ૮-૧૨-૦૮ ૩૧-૧૨-૦૮ થી ૨-૨-૦૯ ૧૨-૨-૦૯ થી ૧૫-૨-૦૯ ઉનાળુ ૨૦૦૯ કાકરાપાર ડાબા કાંઠા નહેરો ૧૬-૨-૦૯ થી ૧૧-૩-૦૯, ૧૭-૩-૦૯ થી ૧૨-૫-૦૯, ૨૬-૫-૦૯ થી ૧૫-૬-૦૯,
કામરેજ અંત્રોલી, અબ્રામા, આંબોલી, આખાખોલ, કઠોર, ઘલુડી, ચોરાસી, થારોલી, ધોરણ, પારડી, વેલંજા, શેખપુર, વલથાણ, લાડવી, ઓવિયાણ, કઠોદરા, કોસંબા, ખરસાડ, છેડછા, ધારુઠા, જોખા, મોરથાણા, જાતભરથાણા, સીમાડી, કોસમાડી, કામરેજ, નનસાડ, નવાગામ, વાવ, પાસોદરા, ખોલવડ, લસકાણા, સરથાણા, વાલક, નેત્રંગ, કોળીભરથાણા, ધાતવા, ડુંગરા, દેરોદ, ભાદા, દિગસ, જીયોર, ખોલેશ્વર, સેવણી, આસ્તા, ઓરણા, ઉંભેળ, વલણ, પરબ, અલુરા, માંકણા, નગોડ, વિહાણ, દેથલી, સામપુરા, ટીમ્બા, દેલાડ, માછી, સેગવા, ડુંગર, ચીખલી, મીંરાપુર, ખાનપુર, વાંસદારૂઢી, પાલી, હલધરુ, રૂંધવાડા કાકરાપાર જમણા કાંઠા નહેરો તથા ઉકાઇ જમણાકાંઠા નહેરો ૧૬-૨-૦૯ થી ૧૯-૩-૦૯, ૨૪-૩-૦૯ થી ૨૦-૫-૦૯, ૨૯-૫-૦૯ થી ૧૫-૬-૦૯
માંડવી ઉન, ઉમરસાડી, ઉમરખડી, કમલાપોર, કરંજ, કહેર, કોસાડી, ખંજરોલી, ખરોલી, ગવાછી, ગોદાવાડી, ટુંકવાડા, તડકેશ્વર, તરસાડાબાર, નરેણ, નોગામા, પુના, પીપલથા, બોરી, બોધાન, વદોડ, વરેથી, વરેલી, વણઝાંખર
માંગરોલ અસારમા, આંકદોડ, આસોદલા, કઠવાડા, કઠોદરા, કંટવા, કુંવારદા, કોઠવા, કોસંબા, કોસાડી, ગીઝરમ, ઘુટી, નંદાવ, નોગામા, પાણેથા, પાલોદ, પીપોદરા, મોલવણ, રાણકપુર, લીમોદરા, લીડીંયાત, લીબાંડા, લુહારા, વડોલી, વાલેસા, વાંસોલી, વેલાછા, શેઠી, સમુસર, સાવા, સીમોદરા, સીયાલજ, સુરાલી, હથોડા, હથુરણ, તરસાડી, મહુવેજ
પલસાણા કરણ, બલેશ્વર, તાંતીઝઘડા, વડદલા, એરથાણ, લીંગડ, તલોદરા, ખરભાસી, બગુમરા, તાંતીથૈયા, ચલથાણ, સાંકી, કરાડા, કડોદરા, વાંકાનેડા, વરેલી, અંત્રોલી, નિયોલ, સેધાવ, કરાડવા, પીસાદ, વણેસા, બારાસડી, ગાંગપોર, સેવણી, ધામદોડ, એના, તુંડી, કા રેલી, ગોટીયા, ગલુડા, ભુતપોર, ઈસરોલી , કણાવ, પલસાણા, ઈટારવા, તરાજ, દસ્તાન, જોળવા, જેતપોર, હરીપુરા, પુણી, પારડીપાટા, અંભેટી, લાખણપોર, સીથોદ, અમલસાડી, મલેકપોર, અંભેટી
બારડોલી પલસોદ, સાંકરી, રાયમ, વરાડ, પણદા, ખરવાસા, અસ્તાન, રાજ્પુરાલુંભા, ધામરોદલુંભા, બાબેન, ઉમરાખ, બારડોલી, તેન, નંદીદા, ઉછરેલ, ભામૈયા, વાઘેચા, મોટીફળોદ, કંટાળી, સમથાણ, સીગોદ, બામરી, અકોટી, પારડી, ખોજ, લુવા, ભરમપોર, મોતા, રામપુરા, ઈશનપોર, મવાછી, સરભોણ, બાબલા, ભુવાસણ, વડોલી, તરભોણ, નોગામા, પારડીવાઘા, ગોસરદા, ઝાંખરડા, છીત્રા, કુંવાદીયા, નિણત, અલ્લુ, કણાઈ, નીઝર, ગોજી, પથવાદીયા, તજપોરબુજરંગ, ખરડ, અંચેલી, નસુરા, વઢવાણીયા, ભેસુદલા, મઢી, પીપરીયા, માંગરોલીયા, નાનીભટલાવ, મસાડ, સુરાલી, મીયાવાડી, હરીપુરા, કડોદ, જુનવાણી, ઓરગામ, કરચકા, સેજવાદઉવા, મોટીભટલાવ, વાંકાનેર
મહુવા અંધાત્રી, શેખપુર, મીંયાપુર, કાદીયા, કોદાદા, બુધલેશ્વર, ઓડચ, આમચક, કવિઠા, સેવાસણ, નલધરા, કછોલ, કરચેલીયા, બારતાડ, ખરવણ, દેડવાસણ, ભીલખાડી, વછરવાડ, ઓંડાવાડી, ધોલીકુઈ, નરડા, નીહાલી, વેલણપુર, વાઘેશ્વર, સેવાલીયા, ઘડોઈ, ગોપલા, બોરીયા, પારડી-વાલોડ, ઢુંઢેસા, મહુડી, શંકર તલાવડી, મહુવા, પથરણ, તરસાડી, જોર, કાની, રાણત, અમરોલી, સણવલ્લા
નવસારી નવસારી તેલાડા, આમરી, પડઘા, પરથાણ, સરઇ, આસુંદર, નાગધરા, સાતેમ, ડભલાઇ, સરપોર, પારડી, સદલાવ, બુટલાવ, ટોળી, અંબાડા, શાહુ, વછરવાડ, સિંગોદ, વસર, ખેરગામ, નવાપરા, ઉગત, મુનસાડ, દંડેશ્વર, ભટ્ટઇ, નશીલપોર, વિરવાડી, સિસોદ્રા, ઉન, કબીલપોર-કાલીયાવાડી, ધારાગીરી, ચોવીસી, વાડા, ઇટાળવા, તીધરા, જમાલપોર, આમડપોર, પરતાપોર, દાંતેજ, છાપરા, મોગાર, મહુડી, પુણી, કંબાડા, ભુનવાડી, અષ્ટગામ, કણબાડ, રજવાડા, બોરીયાચ, ખડસુપા, અડદા, કછોલ, ચંદ્રવાસણસુપા, ભુલાફળિયા, કુંભાર્ફળિયા, મોલધરા, વેજલપોર, ધામણ
જલાલપોર સિસોદ્રાઆરક, પારડીઆરક, કુચેદ, આરક, સડોડરા, સંદલપોર, વેસ્મા, સિમલક, ટંકોલી, માણેકપોર, સાગરા, ડાંભેલ, ચોખડ, કડોલી, કોલાસણા, વાડા, પોસરા, દેલવાડા, ભિનાર, નડોદ, કરાંખટ, નિમલાઇ, માંગરોલ, પરસોલી, ઉંભરાટ, ભાઠા, મગોબ, છિણમ, મિરજાપોર અરસાણ, સીમળગામ, પરૂજણ, ડાલકી, વડોલી, અલુરા, હાંસાપોર, મંદિર, એરૂ, એથાણ, કોથમડી, મટવાડ, કરાડી, જલાલપોર, પેથાણ, બોડાલી, મછાડ, ભુતસાડ, કલથાણ, આટ, ખંભલાવ, સુલતાનપુર, વેડછા, ડાંભર, પનાર, કનેરા, ખરસાડ, સરાવ, કરોડ, અબ્રામા, ચીજગામ, દીપલા, દાંતી
ગણદેવી મોહનપુર, કોલવા, સાલેજ, ઇચ્છાપોર, પીંજરા, વેગામ, ગણદેવા, ખાપરીયા, પિપલધરા, ગડત, અંચેલી, પાથરી, ધનોરી, એંધલ, દુવાડા, વડસાંગળ, રહેજ, અજરાઇ, કછોલી, ગંઘોર, અમલસાડ, વાસણ, કોથા, માસાભાગડ, સરીબુજરંગ, ખેરગામ, દેસાડ, કલવાચ, અંભેટા, પાટી, વલોટી, છાપર, કલમથા, કેસલી, નાંદરખા, ખાપરવાડા, મટવાડ
ચીખલી સાદકપોર, બામણવાડા, આમધરા, વાંઝણા, ચાસા, સુંથવાડ, ઉંઢવેલ, રાનકુવા, રહેઠવાણીયા, સરૈયા, ચીતાલી, બોડવાંક, કાંગવાઇ, રાનવેરીકલ્લા, ટાંકલ, નોગામા, મલીયાધરા, તેજલાવ, ખાંભડા, માણેકપોર, સાદડવેલ, હરણગામ, બામણવેલ, મજીગામ, વંકાલ, થાલા, સમરોલી, આલીપોર, ખૂંધ, તલાવચોરા, પિપલગભાણ, હોડ, મિણકચ્છ, બારોલીયા, દેગામ, સોલધરા, ઘેજ, વાડ, ચરી
વલસાડ વલસાડ અટકપારડી, અટગામ, મુળી, નંદાવલા, ઓલગામ, ઓવાડા, પાલણ, પંચલા ઇ, પારડીપારનેરા, પાથરી, રોલા, સરોધી, સરોણા, સેગવા, સેગવી, શંકરતળાવ, સોનવાડા, ઠક્કરવાડા, તીધરા, ઉમરસાડી, ઉટડી, વાઘલધરા, વાસણ, વેજલપોર, બીનવાડા, ચણવ ઇ, ચીખલા, ધમડાચી, ધરાસણા, ધનોરી, ડુંગરી, અંદરગોટા, ફણસવાડા, ગાડરીયા, ગોરગામ, ગોરવાડા, ગુંદલાવ, જેશપોર, કલવાડા, કાજણહરિ, કેવાડા, ખજુરડી, કોચવાડા, કુંડી, લીલાપોર, અંજલાવ
ભરૂચ અંકલેશ્વર બાકરોલ, કાપોદરા, કોસમડી, ગડખોલ, સુરવાડી, અંદાડા, દીવી, દીવા, બોરભાઠા, છાપરા, સામોર, કાછીયા, માંડવા, ઉમરવાડા, પીરામણ, અંકલેશ્વર, આંબોલી, બોરીદ્રા, ભડકોદરા, આંલુજ, સફીપુરા, પાનોલી, રવિદ્રા, પીલુદ્રા, અદોડ, તેલવા, મોટવાણ, હજાત, પુનગામ, તરીયા, ધંતુરીયા, માટીએડ, સરથાણ, સક્કરપુર, નાંગલ, સજોદ, કાનવા, હરીપુરા, કલમાલી, અડાદરા, ઉંટીયાદરા, સીસોદરા, પારડીઈદ્રીસ
હાંસોટ કઠોદરા, કલમ, રોહીદ, વાલનેર, આસ્તા, રાયમા, કાટાસાયણ, અલવા, બાદોદરા, દીગસ, માંગરોલ, મોથીયા, શેરા, ઉત્રાજ, હાંસોટ, અંભેટા, વાંસનોલી, પારડી, ગણપતપુરા, કુરાદરા, ઘોદાદરા, આમોદ, પંડવાઈ, ખરચ, પાંજરોલી, ઓભા, ડુંગરા, પરવટ, આસરમા, સમડી, કંટીયાજાળ, સુણેવકલ્લા, માલણપોર, સુણેવખુર્દ, સાહોલ, ઈલાવ, બોલાવ, બાલોતા, અણીયાદરા, છીલોદરા, ધમરાડ, વધવાણ, આંકલવા, દંત્રાઈ, કતપોર, જેતપોર, વમલેશ્વર
ઝગડીયા ઉચેડીયા, નૌગામા, મુળદ, ગોવાલીબેટ, ગોવાલીગામ, નાનાસાંજા
 
કમાંડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર). સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
 ઉકાઇ  સોનગઢ  સુરત ૧૨૧૪૫૮ ૬૬૧૬૮. ૧૯૯૯. ૮૮૫૬૪.
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની  વિગત (હેક્ટર)
યોજનાનું નામ : ઉકાઇ
યોજનાનો પ્રકાર : મોટી
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૧૦૨૭૩ ૧૫૩૧૫ ૭૬૩૮ ૮૩૭૨૧ ૧૧૬૯૪૭
૧૯૯૪-૯૫ ૩૯૩૧ ૧૦૮૩૧ ૬૮૪૯ ૧૦૯૩૬૫ ૧૩૦૯૭૬
૧૯૯૫-૯૬ ૭૧૮૪ ૧૦૭૪૨ ૬૬૪૬ ૧૧૯૮૦૪ ૧૪૪૩૭૬
૧૯૯૬-૯૭ ૯૦૬૨ ૧૬૨૩૮ ૧૦૪૫૩ ૧૦૫૮૩૦ ૧૪૧૫૮૩
૧૯૯૭-૯૮ ૧૩૫૬૦ ૧૮૫૧૪ ૧૧૭૮૭ ૧૦૪૯૬૯ ૧૪૮૮૩૦
૧૯૯૮-૯૯ ૯૨૭૦ ૧૬૪૬૬ ૧૧૬૫૬ ૧૧૭૪૩૫ ૧૫૪૮૨૭
૧૯૯૯-૦૦ ૧૦૩૯૩ ૧૬૮૫૯ ૧૨૭૪૮ ૧૧૮૦૮૪ ૧૫૮૦૮૪
૨૦૦૦-૦૧ ૧૩૦૭૯ ૮૩૭૩ ૪૭૩૭ ૧૧૦૯૦૫ ૧૩૭૦૯૪
૨૦૦૧-૦૨ ૧૧૫૯૦ ૩૮૩૫ ૧૬૮૯ ૯૦૦૮૬ ૧૦૭૨૦૦
૨૦૦૨-૦૩ ૫૩૬૫ ૫૨૮૩ ૧૯૫૫ ૫૩૨૦૯ ૬૫૮૧૨
૨૦૦૩-૦૪ ૪૪૯૩ ૩૭૧૦ ૫૫૬૭ ૧૩૭૭૦ ૨૭૫૪૦
૨૦૦૪-૦૫ ૭૦૫૬ ૬૪૬૭ ૨૭૩૬ ૪૪૪૬૫ ૬૦૭૨૪
૨૦૦૫-૦૬ ૫૩૪૬ ૬૭૯૫ ૨૬૨૮ ૫૦૦૮૩ ૬૪૮૫૨
૨૦૦૭-૦૮ ૩૪૯૭ ૧૨૩૯૨ ૯૪૮૯ ૧૭૯૫૫ ૪૩૩૩૩
૨૦૦૮-૦૯ ૨૧૦૫ ૧૪૭૫૧ ૧૧૬૩૮ ૧૫૭૨૧ ૪૪૨૧૫
૨૦૦૯-૧૦ ૨૪૧૧ ૭૨૮૨ ૬૭૪૩ ૧૩૨૯૯ ૨૯૭૩૫
૨૦૧૦-૧૧ ૭૭૯ ૯૮૩૧ ૧૦૩૫૨ ૧૬૪૦૨ ૩૭૩૬૪
૨૦૧૧-૧૨ ૨૮૩ ૧૧૭૭૫ ૧૦૮૬૫ ૧૫૦૦૩ ૩૭૯૨૬
૨૦૧૨-૧૩ ૨૪૧૪ ૧૩૦૮૦ ૧૧૯૦૫ ૧૪૪૮૨ ૪૧૮૮૧
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.