Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
એદલવાડા
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ.(હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
અદલવાડા નાલેશ્વર ધાનપુરા દાહોદ ૬.૯ ૦.૮૨ ૭.૦૩ ૦.૬૫ ૧૯૮૨ ૧૬૧૨ ૧૩૭૬ ૧૯૯૮.૯૯ ૯૬૭.૧
 
યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
એદલવાડા મઘ્યમ દાહોદ ધાનપુ૨ મોઢવા,રામપુર,બોગડવા,વેડ,ખોખરા,ધડા ત્રણ પાણી
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ.(હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
એદલવાડા ધાનપુ૨  દાહોદ ૧૬૧૨ ૧૩૭૬ ૧૯૯૮.૯૯ ૯૬૭.૧
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેક્ટર)
 
યોજનાનું નામ : ઉમરીયા
યોજનાનો પ્રકાર : મઘ્યમ
 
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૩૨૪ ૩૨૪
૧૯૯૪-૯૫ ૫૦ ૩૭૫ ૪૨૫
૧૯૯૫-૯૬ ૨૧૭ ૨૧૫ ૪૩૨
૧૯૯૬-૯૭ ૫૪૧ ૮૨ ૬૨૩
૧૯૯૭-૯૮ ૫૭૨ ૧૨૦ ૬૯૨
૧૯૯૮-૯૯ ૪૩ ૭૦૩ ૧૨૨ ૮૬૮
૧૯૯૯-૨૦૦૦ ૬૧૫ ૬૧૫
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૨૮૮ ૨૮૮
૨૦૦૨-૦૩ ૩૫૯ ૩૫૯
૨૦૦૩-૦૪ ૭૮૨ ૧૮૩ ૯૬૫
૨૦૦૪-૦૫ ૭૯૦ ૭૯૦
૨૦૦૫-૦૬ ૭૨૦ ૭૨૦
૨૦૦૬-૦૭ ૭૮૫ ૭૮૫
૨૦૦૭-૦૮ ૬૬૮ ૬૬૮
૨૦૦૮-૦૯ ૫૬૧ ૫૬૧
૨૦૦૯-૧૦ ૧૬૦ ૧૬૦
૨૦૧૦-૧૧ ૭૦૬ ૨૦૦ ૯૦૬
૨૦૧૧-૧૨ ૬૦૪ ૨૫ ૬૨૯
૨૦૧૨-૧૩ ૬૬૨ ૫૨ ૭૧૪
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.