Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
   
 
   
 
  To   
   
 

Sr. No. Date GR Details Branch Name
1 25-જાન્યુ-2018 ઇ શાખા
2 05-જાન્યુ-2018 અ શાખા
3 20-ડિસે-2017 એમઆઈસેલ શાખા
4 23-ઑક્ટો-2017 પી શાખા
5 19-ઑગ-2017
નોટિફાઇડ નદીઓમાંથી ઉદવહન સિંચાઇ માટે પરવાનગી આપવા બાબત. ડાઉનલોડ ફાઈલ
સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક : ડબ્લ્યુઆર/૧૦૮૪/૨૨/પી
પી શાખા
6 12-એપ્રિલ-2017 ઇ શાખા
7 15-માર્ચ-2017 ઈ-૩ શાખા
8 15-માર્ચ-2017 ઈ-૩ શાખા
9 22-ફેબ્રુ-2017 ગ-૨ શાખા
10 23-જાન્યુ-2017 ક-૨ શાખા
1 2 3 4 5 Next Page