Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
   
 
   
 
  To   
   
 

Sr. No. Date GR Details Branch Name
1 19-ઑગ-2017
નોટિફાઇડ નદીઓમાંથી ઉદવહન સિંચાઇ માટે પરવાનગી આપવા બાબત. ડાઉનલોડ ફાઈલ
સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક : ડબ્લ્યુઆર/૧૦૮૪/૨૨/પી
પી શાખા
2 12-એપ્રિલ-2017 ઇ શાખા
3 15-માર્ચ-2017 ઈ-૩ શાખા
4 15-માર્ચ-2017 ઈ-૩ શાખા
5 22-ફેબ્રુ-2017 ગ-૨ શાખા
6 23-જાન્યુ-2017 ક-૨ શાખા
7 03-ડિસે-2016 પી શાખા
8 28-ઑક્ટો-2016
Assistant Engineer Appointment Orders 28 
ઠરાવ ક્રમાંક: આરઓજે/૧૩૦૭(૨)/પાર્ટ-૨/ઈ-૫
ઇ-૫ શાખા
9 27-ઑક્ટો-2016
AE/AEE to DEE Promotion Orders 
ઠરાવ ક્રમાંક: એસએલઈ/૧૦૨૦૧૫/૧(ભાગ-૨)/ઈ-૨
ઈ-૨ શાખા
10 05-ઑક્ટો-2016
Assistant Engineer (Mechanical) Appointment Order 5 Oct 16 
ઠરાવ ક્રમાંક: આરઓજે/૧૮૨૦૧૬/૧૯૩૪/ઈ-૫
ઇ-૫ શાખા
1 2 3 4 5 Next Page