Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
કડાણા
 
નહેરોની વિગતો
ડેટા ટેબલ નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
 કડાણા મહી  કડાણા  પંચમહાલ ૪૨. ૧૧.૦૪ 20.60+
27.60
સુસુ રે - કે.
5-10    56.63 ૧૯૭૯. ૧૮૮૪૫. ૧૪૪૦૩. ૧૯૯૮.૯૯ ૧૬૪૧૩.
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
ડેટા ટેબલ યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
કડાણા જળાશય મોટી પંચમહાલ કડાણા વગડીયાના પીથાપુર, છા૫રી, પીથાપુર, મારૂવાડા, રીગણીયા, પાડખણ, મહાપુર, વડાઝાંપા, માલવણ, મઠ, ડોડીયા, સંઘરી, માંકુડી, બૂહમણની મુવાડી, સળીયા મુવાડી, ગાંઘાની મુવાડી, કડવાબા. મુવાડા, લુહા૨ના મુવાડા, દિવડા, અનોપુર, ચો૫ડદેવી, ચા૨ણની મુવાડી, નથ્થુની મુવાડી, લીભોલા, વગોતીયાનીમુવાડી, મોટામાછીવાડા, નાના માછીવાડા, દોલતપુરા, બારીયાના વાંટા, ૫ર્વતપુરા, માળ, બલુજીના મુવાડા, નાનારાજનપુર, મોટારાજનપુર, ઠાકો૨ના નાધરા, પાણીયા, વાધજી બારીયાના મુવાડા, સાલીયા બીડ, લેબાની વાવ, ભેંમાની વાવ, મલેકપુર, ભુલાખાંટની મુવાડી, ગેંગડીયા, વાણીયાવાળા ગોરાડા, સેણાદરીયા ગોરાડા, જુના ગોરાડા, છાપેરા, રાજગઢ, નાની પાલ્‍લી, મોટી પાલ્‍લી, નવાગામ, ગોલાના પાલ્‍લા, તકતાજીના પાલ્‍લા, મધવાસ, ચુવાણના મુવાડા, વાડી, લીબોદ્રા, તરાણના મુવાડા, નપાણીયાં, વાડી ઉડાફ, શેરો, ભમરા, સવા૨ના મુવાડા, મોટા સોનેલા, નાના સોનેલા, પાવાપુર, દલુખડીયા, કાકાના ભેસાવાડા, બારોટના મુવાડા, ચા૨ણના ભેસાવાડા, ભા૨થાજીની મુવાડી, સેમરાના મુવાડા, માળીયા, કોલીયાની મુવાડી, ગોરાડીયા, તણછીયા, ગધનપુર, કાકચીયા, કા૨વા, કાલીયા, આંકલવા, સાલેરા, કછોટીયાના મુવાડા, અરીઠા, કાંઠા, મોટી દેનાવાડ, ઉક૨ડી, ચાવડીયા, ચનસ૨, ક૨ણબારીયાના મુવાડા, પાંખી, મોટી ચરેલ, નાની ચરેલ, નાની દેનાવાડ, ડોકેલીયાની મુવાડી, આંબલી મુવાડી, મોતીધોડા, મેતાની મુવાડી, જેસીંગપુર, ધોળી, વાંટા, ૫ગીયાવાડ, ખાંટના ભેસાવાડા, ગોહીલના મુવાડા, હ૨દાસપુર, ૫૨પુર, ચેનપુર, ૫ટણ, નાની વાવો, જુની વાવો, પાદડી મલેકપુર, સોનીયાના મુવાડા, રામપુર પાદેડી, ગોવિંદપુર, વેચાતના મુવાડા, ઝ૨ખવાડા, નાના વડદલા, સેમારાના મુવાડા, સડા, મોટા વડદલા, હડમતીયા, માનાજીના મુવાડા, ધંડીયાડા, હાડાના મુવાડા, સામલીયા, દધાલીયા, દોલતપુરા, હિંદોલીયા, ચિખલી, મહુડીયા ચાર પાણી
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : કડાણા
યોજનાનો પ્રકાર : મોટી
ડેટા ટેબલ સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૪૮૪૭ ૫૦૩૪ ૩૨૮૫ ૧૩૧૬૬
૧૯૯૪-૯૫ ૨૫૩૫ ૫૪૯૫ ૩૫૦૦ ૧૧૫૩૦
૧૯૯૫-૯૬ ૪૪૯૯ ૫૮૬૦ ૪૦૦૦ ૧૪૩૫૯
૧૯૯૬-૯૭ ૪૧૦૦ ૫૨૪૪ ૯૩૪૪
૧૯૯૭-૯૮ ૪૦૪૦ ૬૮૭૨ ૪૦૮૯ ૧૫૦૦૧
૧૯૯૮-૯૯ ૫૨૫ ૬૮૨૭ ૪૩૨૫ ૧૧૬૭૭
૧૯૯૯-૦૦ ૪૬૦૨ ૪૬૦૨
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૧૬૭૮ ૧૬૭૮
૨૦૦૨-૦૩ ૫૯૩૯ ૬૨૩ ૬૫૬૨
૨૦૦૩-૦૪ ૧૨૦૦ ૪૮૯૮ ૩૩૯૯ ૯૪૯૭
૨૦૦૪-૦૫ ૨૪૯૦ ૩૬૦૦ ૬૦૯૦
૨૦૦૫-૦૬ ૨૯૯૮ ૨૯૯ ૩૨૯૭
૨૦૦૬-૦૭ ૧૯૫૦ ૪૫૦ ૩૬૧૯ ૬૦૧૯
૨૦૦૭-૦૮ ૨૦૧૫ ૧૦૦૦ ૩૮૦૦ ૬૮૧૫
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.