Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
વિભાગે કાર્યો કરવા માટેના અધિનિયમો, નિયમો, વિનિયકો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરો. - પ્રકરણ-૪ (નિયમ સંગ્રહ-૩)
 
કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ નિમયસંગ્રહ અને દફતરોની કચેરી મુંજબ વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે.