Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
   
  સાઈટ મેપ  
Skip Navigation Links.
Collapse હોમહોમ
Collapse અમારા વિશેઅમારા વિશે
પ્રસ્‍તાવના
હેતુઓ
ઉદ્દેશો
સિધ્ધિઓ
વહીવટી માળખું
Expand ફોટો ઞેલેરીફોટો ઞેલેરી
વિડીયો ઞેલેરી
Collapse પ્રદેશપ્રદેશ
Expand નકશાઓનકશાઓ
Expand ઈતિહાસઈતિહાસ
Expand ભૌતિક સ્થિતિભૌતિક સ્થિતિ
Expand ગુજરાતનું ભૂસ્તરશાસ્ત્રગુજરાતનું ભૂસ્તરશાસ્ત્ર
Expand નદીનો તટપ્રદેશ (બેઝીન)નદીનો તટપ્રદેશ (બેઝીન)
Collapse ડેટાબેંકડેટાબેંક
Expand જળ સંપત્તિજળ સંપત્તિ
Expand નદીનો ડેટાનદીનો ડેટા
Expand બંધો અને નહેરોબંધો અને નહેરો
Expand નહેર અને સિંચાઇનો વિસ્તારનહેર અને સિંચાઇનો વિસ્તાર
રિઝરવોયર ઓપરેશન
Collapse યોજનાઓયોજનાઓ
Expand બંધો અને નહેરોબંધો અને નહેરો
Expand સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના સુજલામ્ સુફલામ્ યોજના
સૌની યોજના
Expand જળ સંરક્ષણજળ સંરક્ષણ
સહભાગી સિંચાઇ વ્યવસ્થા
સમુદ્રતટ સંરક્ષણ
ક્ષાર પ્રવેશ નિવારણ
પૂર સંરક્ષણના કામો
વનબંધુ કલ્યાણ યોજના
આદિજાતિ પટ્ટો અંબાજીથી ઉમરગામ
સાગરખેડુ સર્વાગી વિકાસ યોજના
નદીઓ નું એકત્રિકરણ
Expand હાઈડ્રોલોજી પ્રોજેકટહાઈડ્રોલોજી પ્રોજેકટ
Collapse ઉપયોગી માહિતીઉપયોગી માહિતી
Expand કાયદા અને નિયમોકાયદા અને નિયમો
Expand સરકારી ઠરાવો / પરિપત્રસરકારી ઠરાવો / પરિપત્ર
મેન્યુલ અને ગાઈડલાઈન
Expand પાણી નીતિપાણી નીતિ
Expand નકશા અને ડ્રોઈંગનકશા અને ડ્રોઈંગ
વાર્ષિક યોજના
Expand માઇનોર ઈરીગેશન સેન્સસ ડેટામાઇનોર ઈરીગેશન સેન્સસ ડેટા
પાણી ના દરો
ફોર્મ્સ
મશીનરી
Expand સેવા વિષયક (સર્વિસ મૅટર)સેવા વિષયક (સર્વિસ મૅટર)
પાણીનું રીકવરિ સ્ટેટસ (વસુલાત ની સ્થિતિ)
કોન્ટ્રાકટર રજીસ્ટ્રેશન ના નિયમો
Expand ટેન્ડર માહિતીટેન્ડર માહિતી
ગુજરાત જળસંપત્તિ વિકાસ
જમીન અને જળ વ્‍યવસ્‍થાપન સંસ્‍થા
ગુજરાત ઇજનેરી સંશોધન સંસ્‍થા
સૂચનાપત્ર
જળ વિષે
Collapse જાહેર માહિતીજાહેર માહિતી
Expand માહિતી (મેળવવાનો) અધિકાર માહિતી (મેળવવાનો) અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
Collapse સંપર્ક કરોસંપર્ક કરો
સંપર્ક કરો
પ્રેક્ષકગણ
શોધો
Collapse સમાચારસમાચાર
સહભાગી વ્યવસ્થાપન માટેની જોગવાઈ
પ્રેઝન્ટેશન
Dy. Director for Hydrology Post in NWD Agency on Deputation
ડાર્ક ઝોનમાં ખેતી વિષયક વિજ કનેક્શન પરના નિયંત્રણો દૂર કરવા બાબતનો ઠરાવ
ગુજરાત વોટર રેગ્યુલેટરી ઓર્થોરીટી નોટીફીકેશન
Request to Candidates Selected 1-83 for Advt 41/2014-2015 for attending during 11 and 12 Jan 2015
Transfer of AE / AAE 1 Feb 2016
GPSC candidates CALL Certificate Verification
Primary Inquiry Report Instructions
GPSC AE Civil Appointment Choice Letter
GPSC AE Civil to attend on 19-20 Mar 16 at VGEC, Chandkheda, Ahmedabad
All selected candidates to bring verification certi, of 22/12 or 1/2/16 or attendance permissin...
AE Posting of 82 AE Civil as per Advt.41/2014-15
390 AE Civil appointment/posting as per Advt.109/2013-14
Right to Citizen two services NOC for Non Agri and Permission for canal drain crossing
Districtwise DEE as nodal officers for 2 services Right to Citizens
Seniority OF EE (Civil) as on 1/1/2014 for direct and promoted EE
10 Executive Engineer promoted as SE
Medical Treatment rules GR
Ponds Deepening by Farmers GR
સિંચાઇ દર વ્યાજ માફી યોજના-૨૦૧૫ની અમલીકરણની મુદત તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૬ સુધી લંબાવવા બાબત
Executive Engineer (Civil) Seniority List
DEE Recruitment Rules
રાજ્યના ખેડૂતોને રાહત આપવાના હેતુસર ખેતીના હેતુ માટે અપાતા પાણીના દરોમાં સિંચાઇ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭...
Posting of Soil Survey Officers
DEE to Executive Engineer Promotion
Assistant Engineer (Mechanical) Appointment Order 5 Oct 16
AE/AEE to DEE Promotion Orders
Assistant Engineer Appointment Orders 28
Annual Report of GERI 2015-16
UG Pipeline Approoval and Maintanance Charges
Assistant Engineer Order
Promotiong of Scientific officers as ARO
Fixed monthly travelling allowance
Checkdam repairing GR 23 Jan 17
LAQ related notification of 18 Mar 2017
વર્ગ-૨ (ભૂસ્તરીય સંવર્ગ) ના ભૂસ્તરશાસ્ત્રી, વર્ગ-૨ ની જગ્યાઓનું સંખ્યાબળ (Cader Strength) નકકી કરવા
Promotion of SE to Chief Engineer 1 Apr 17
Seniority list of Executive Engineer
Recruitment Rules modification:Equivalent Degree Engineering courses ( Civil) or Technology (Civil)
Lift Irrigation from Rivers
રાજ્યના ખેડૂતોને રાહત આપવાના બાબત.
CBIP Award 2018 to Water Resources Dept. Patadungri of Dohad District
Health / medical claim check list
GWRDC : Benefits of 7th Pay Commission
Land Related Notification
Property Tax ...Class I & II through SATHI
સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગતના કામો કરવા બાબત
સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગતના કામો કરવા બાબત
SSJA QC GR dtd 10 May 18
SSJA use of Soil / Muram Royalty related GR
GR for SSJA QC 11 May 2018 all works
SSJA Administrative approval Order dated 11 May 18
Promotions Superintending Engineer 24 May 18
Monsoon 2018 Flood Warning Arrangements 2018
સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગતના કામો કરવા બાબત
સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક-ડબલ્યુસીઈ/૧૦૨૦૧૭/૧૩૮૯/૨૬૬/અ
ઠરાવ ક્રમાંક-ડબલ્યુસીઈ/૧૦૨૦૧૭/૧૩૮૯/૨૬૬/અ
Promotion Orders DEE to EE
Promotion Orders 31-07-2018
SSJA Tree Planatation GR 04 Aug 18
Appointment of AAE Civil Class 3 Advt No. 100/2016-17
વિભાગ હસ્તકની કચેરીઓએ બિન ખેતી વિષયક હેતુ માટે આપવાની થતી મંજુરી સંદર્ભે વોટર બોડીઝથી માર્જિન છોડવા
AAE Placements Restd be present on 29 Sep 18, 09:00 m. at SWDC, Sec, 8 with Credentials
Dam Safety Panel 30 Aug 18 GR mentions 60 dams to be inspected each year
Appointment of Consultants for PWD Manual
ફીડબેક
પ્રશ્નોત્તર
સાઈટ મેપ
Screen Reader Access
RSS Feed