Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
કરજણ
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
 કરજણ  કરજણ  નાંદોદ નર્મદા ૫૧. ૨૮.૩ ૧૨.૬ ૧૦.૧૮ ૧૯૯૪. ૭૭૯૩૫. ૫૧૦૦૦. ૧૯૯૯. ૧૬૫૯૪.
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
કરજણ મોટી નમૅદા નાંદોદ જીતગઢ, સુંદપુરા, જીતનગર, વાવડી, વડીયા, રાજપીપલા, ચિત્રાવાડી, કરાઠા, ગોપાલપુરા, મોતા-રાયપુર, વેલછ્ડી, ઝુંડા, નવાવાઘાપુરા, ફુલવાડી, મોતીરાવલ, ભાણન્દ્રા, ભીલવસી, કલીમકવાણા, રામપુરા, માંગરોલ, ગુવાર, સેંગપુર, બોરીયા, ગોરા, મોટા-પીપરીયા, વસંતપુરા, ગંભીરપુરા, સુર્જાવડ, નાનીરાવલ, વાંસલા, ઇન્દ્રવણાઁ, નાના-પીપરીયા, થરી, લાછરસ, અણિજરા, ભદામ, તોરણા, ધાનપુર, શહેરાવ, ટંકારી, જેસલપોર, જીઓર, રસેલા, રૂંઢ, વાંદરીયા, સોઢલીયા, કોથારી, પોઇચા, નરખડી, વણજર, મોટા-લીમતવાડા, નાના-લીમટવાડા, જેતપોર, રામગઢ, નાના-રાયપુર, વેરીશાપુરા, રીંગણી, ઢોલાર, તરોપા, ભચરવાડા, ભુછાડ, રાણીપુરા, હજરપુરા, નવાગામ, વીરપોર, વાગેથા, હેલંબી, કુંવરપુરા, ધોળીવાવ, ધમણાછા, તરોપા, વાગેથા, પ્રતાપપુરા, આમલેથા, ખોજલવાસા, ધારીખેડા, અકુવાડા, કુસમગામ, વીરસીંગપુરા, પાટણા, વરખડ, નવાપુરા, નીકોલી, ગામકુવા, ટીંબી, વાઘોડીયા, સીસોદરા, કાંદરોજ, નાવરા, પ્રતાપનગર, રાજુવાડીયા, રેલ, વેરીસાલપુરા, ઉમરવા ઉનાળુ,
૩-૩-૦૯ થી ૨૦-૩-૦૯ ૮-૪-૯૦ થી ૨૭-૪-૦૯ ૫-૫-૦૯ થી ૨૫-૫-૦૯ ૧-૬-૦૯ થી ૧૫-૬-૦૯
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : કરજણ
યોજનાનો પ્રકાર : મોટી
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૧૨૨૦ ૨૦૩૫ ૧૮૨૦ ૫૦૭૫
૧૯૯૪-૯૫ ૧૫૮૫ ૩૨૫૦ ૨૩૪૫ ૭૧૮૦
૧૯૯૫-૯૬ ૨૫૧૩ ૩૫૦૦ ૨૧૧૯ ૮૧૩૨
૧૯૯૬-૯૭ ૧૯૨૫ ૨૯૩૫ ૨૨૯૫ ૭૧૫૫
૧૯૯૭-૯૮ ૧૬૫૨ ૪૩૪૦ ૩૩૭૦ ૯૩૬૨
૧૯૯૮-૯૯ ૨૧૦૫ ૬૭૬૫ ૪૪૭૦ ૧૩૩૪૦
૧૯૯૯-૦૦ ૫૩૯૪ ૬૯૦૦ ૪૩૦૦ ૧૬૫૯૪
૨૦૦૦-૦૧ ૫૦૪૩ ૫૬૦૫ ૧૯૭૦ ૧૨૬૧૮
૨૦૦૧-૦૨ ૨૫૦૩ ૪૫૨૫ ૩૩૦૭ ૧૦૩૩૫
૨૦૦૨-૦૩ ૨૧૦૩ ૪૩૯૦ ૩૪૦૧ ૯૮૯૪
૨૦૦૩-૦૪ ૭૮૭ ૪૭૦૦ ૨૭૮૦ ૮૨૬૭
૨૦૦૪-૦૫ ૯૩૨ ૪૪૫૬ ૩૭૩૬ ૯૧૨૪
૨૦૦૫-૦૬ ૫૨૨૭ ૪૯૯૦ ૧૦૨૧૭
૨૦૦૬-૦૭ ૧૧૪૮ ૧૬૫૬ ૨૮૦૪
૨૦૦૭-૦૮ ૫૫૧૦ ૬૦૯૫ ૧૧૬૦૫
૨૦૦૮-૦૯ ૬૩૩૭.૧ ૬૪૦૧.૩ ૧૨૭૩૮
૨૦૦૯-૧૦ ૨૩૫૫.૫ ૭૨૬૯.૭ ૬૩૩૧.૧ ૧૫૯૫૭
૨૦૧૦-૧૧ ૭૧૧૭.૭ ૬૬૦૧.૮ ૧૩૭૨૦
૨૦૧૧-૧૨ ૧૨૮૩.૬ ૬૭૧૩.૩ ૫૭૦૮.૪ ૧૩૭૦૫.૩૯
૨૦૧૨-૧૩ ૫૯૯૧.૫ ૪૪૪૧.૨ ૧૦૪૩૨.૭
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.