Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ગુહાઇ
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
ગુહાઇ ગુહાઇ હિંમતનગર સાબરકાંઠા         ૧૯૯૪   ૧૧૪૬૫    
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ગુહાઇ મઘ્યમ સાબરકાંઠા હિંમતનગર કાંણીયોલ, ઘોરવાડા, ડેમાઇ, તાંદોલ, ઢબાલ, રાજપુર, હાંસલપુર, દોલગઢ, જામળા, તેજપુરા, હિંમતપુર, લોલાસણ, પ્રુથ્વીપુરા, વક્તાપુર, વિરપુર, કનાઇ, ઇલોલ, મહેપુરા, દેધરોટા, સતનગર, નવલપુર, તાજપુરી, નવાનગર, વખતપુરા, સાયબાપુર, સવગઢ(પાણપુર), લાલપુર, પરબડા, કાટવાડ, હાપા, પોલાજપુર ખેડુતોની મંડળીઓ સાથે ચર્ચા કરી સમગ્ર પિયત વિસ્તારમાં એકી સાથે પાણી નહેરોમાં છોડવામાં આવે છે.
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
ગુહાઇ હિંમતનગર  સાબરકાંઠા   ૧૧૪૬૫    
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : ગજોડ
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ - - - - -
૧૯૯૪-૯૫ - - - - -
૧૯૯૫-૯૬ - - - - -
૧૯૯૬-૯૭ - - - - -
૧૯૯૭-૯૮ - - - - -
૧૯૯૮-૯૯ - - - - -
૧૯૯૯-૦૦ - - - - -
૨૦૦૦-૦૧ - - - - -
૨૦૦૧-૦૨ - - - - -
૨૦૦૨-૦૩ - - - - -
૨૦૦૩-૦૪ - - - - -
૨૦૦૪-૦૫ - - - - -
૨૦૦૫-૦૬ - - - - -
૨૦૦૬-૦૭ - - - - -
૨૦૦૭-૦૮ ૫૦૨ ૩૫૯૩ ૩૫ ૪૧૩૦
૨૦૦૮-૦૯ ૨૯૬૦ ૨૯૬૦
૨૦૦૯-૧૦ ૩૫૩૨ ૩૫૩૨
૨૦૧૦-૧૧ ૧૭૬૭ ૧૭૬૭
૨૦૧૧-૧૨ ૪૦૦૮ ૪૦૦૮
૨૦૧૨-૧૩ ૧૦૦૩ ૩૭૭૭ ૪૭૮૦
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો