Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
જુજ
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
જુજ કાવેરી વાંસદા નવસારી     ૧૨.૩૬ ૩.૪૨ ૨૦૦૦ ૧૦૬૧ ૪૧૮૦ ૨૦૦૦ ૧૪૨૫
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
જુજ મઘ્યમ નવસારી વાંસદ કપુરાશી, કોરીયાણી, નાનીછેર, મોટીછેર સરેરાશ ૧૫ દિવસ
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
જુજ વાંસદ નવસારી ૧૦૬૧ ૪૧૮૦    
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : જુજ
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૨૦૦ ૧૫૦ ૩૫૦
૧૯૯૪-૯૫ ૨૯૮ ૨૫૧ ૫૪૯
૧૯૯૫-૯૬ ૫૨ ૪૭૬ ૩૨૧ ૮૪૯
૧૯૯૬-૯૭ ૫૪૧ ૪૩૫ ૯૭૬
૧૯૯૭-૯૮ ૨૨ ૬૩૩ ૫૭૪ ૧૨૨૯
૧૯૯૮-૯૯ ૬૬૧ ૬૩૪ ૧૨૯૫
૧૯૯૯-૦૦ ૭૫૩ ૬૭૨ ૧૪૨૫
૨૦૦૦-૦૧ ૫૯ ૩૪૬ ૩૧૬ ૭૨૧
૨૦૦૧-૦૨ ૪૨૮ ૪૨૮ ૮૫૬
૨૦૦૨-૦૩ ૨૯ ૩૮૬ ૩૮૩ ૭૯૮
૨૦૦૩-૦૪ ૫૬૭ ૫૨૮ ૧૦૯૫
૨૦૦૪-૦૫ ૩૬૦ ૩૦૦ ૬૬૦
૨૦૦૫-૦૬ ૭૦૩ ૬૦૦ ૧૩૦૩
૨૦૦૬-૦૭ ૭૫૨ ૫૫૩ ૧૩૦૫
૨૦૦૭-૦૮ ૭૪૯ ૫૫૮ ૧૩૦૭
૨૦૦૮-૦૯ ૮૦૦ ૫૫૨ ૧૩૫૨
૨૦૦૯-૧૦ ૪૨ ૩૫૬ ૩૧૭ ૭૧૫
૨૦૧૦-૧૧ ૬૯૭ ૫૦૦ ૧૧૯૭
૨૦૧૧-૧૨ ૭૦૬ ૫૩૩ ૧૨૩૯
૨૦૧૨-૧૩ ૬૮૭.૫૧ ૫૪૦ ૧૨૨૭.૫૧
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.