Top
Narmada Water Resources ,Water Supply and kalpsar department (Water Resources) home
 
 
 
Panam
 
Details Of Canal
Name of Scheme River Taluko District Left bank main canal Right bank main canal Year of complition  G.C.A. (Hector) C.C.A. (Hector) Maximum irrigation
Length KM. Discharge Length KM. Discharge Year  Area
Panam Panam Santrampur Panchamahal 99.73 21 0 0 1999 58273 36405 1998.99 28470
 
Benifited Village
Name of Scheme Type of scheme Benifited Village Details of rotation period
District Taluko Village
Panam Major Panchamahal Lunawada Kakana Chamariya, Kothamba, Kankariya, Palla (Kothamba), Kaunchiya, Khoda Amba, Khalaspur, Khant na Muvada, Kharol, Gokalpura, Yuvaliya, Vantav, Chopada, Juna Muvada, Jama Pagi na Muvada, Muvada, Jhara, Doklav, Namna Muvada, Panam Palla, Panch Mahudi, Fatepura, Malna Muvada, Bhayasar, Bhadkha, Bhatpura, Bhanpur, Medji na Muvada, Mota Dokva, Maliya na Muvada, Ramvita, Rabadiya, Ladvel, Muvada, Viraniya, Verama, Valinath, Vanta na Muvada, Vankoda, Sat Talav, Sabalpur, Suva, Sarkari Chamariya, Hadmatiya, Haripura, Hel Keldi, Thana Savali Continious
Shahera Khutkhar, Chari, Baluji na Muvada, Mor, Undara, Kotariya, Khandhva, Kharoli, Guneli, Gokalpura, Tarsang, Dharapur, Dhayka, Nathuji na Muvada, Pipaliya, Poyda, Bordi, Bhoja, Bhimthal, Bhurkhal, Bhat na Muvada, Morva, Rena, Vanka, Vadi, Vallavpur, Sadra, Ujda
Godhra Ghanitra, Moti Kantdi, Kabirpur, Karsana, Kankanpur, Kalyana, Khajuri, Gavali, Gusar, Gothda, Chanchpur, Jaliya, Rampur, Jodka, Timbagam, Tuva, Dhari, Nadisar, Padhiyar, Bedhiya, Moyo, Ratanpur, Welvad, Vinjhol, Veganpur, Variya, Vatlav, Odindra, Asaydi
Kalol Kanetiya, Kanod, Khandoli, Jeli, Derol, Naranpura, Pingli, Baletiya, Bhelidra, Bodidra, Bhakhrini Muvadi, Mokal, Sansoli, Satmana, Sama, Ambali
Vadodara Savali Vachchhesar, Amreshwar, Tulsi gam, Vejpur, Valavav, Jesar Gopari, Vaktapur, Udalpur, Jambu Goral, Kadachhala, Mokampura, Kaslapura, Vanta
 
Command Area
Name of Scheme Taluko District G.C.A. (Hector) C.C.A. (Hector) Maximum irrigation
Year  Area
Panam Santrampur Panchamahal 58273 36405 1998.99 28470
 
Seasonwise and Yearwise irrigation details (in Hector)
Name of Scheme : Panam
Type of scheme : Major
Year Kharif Ravi Unalu Barmasi Total
1993-94 8178 11187 7555 0 26920
1994-95 3297 12909 0 0 16206
1995-96 2985 12008 8210 0 23203
1996-97 4761 9914 11248 0 25923
1997-98 4750 15160 0 0 19910
1998-99 6144 11025 11301 0 28470
1999-00 13001 11009 0 0 24010
2000-01 8450 0 0 0 8450
2001-02 5820 0 0 0 5820
2002-03 7512 0 0 0 7512
2003-04 5066 5644 7846 0 18556
2004-05 7183 7262 7169 0 21614
2005-06 6366 6200 4716 0 17282
2006-07 4109 9234 0 0 13343
2007-08 2769 8548 5161 0 16478
2008-09 6527 10696 0 0 17223
2009-10 7266 10242 0 0 17508
2010-11 4980 16232 0 0 21212
2011-12 9467 17200 0 0 26667
2012-13 8909 15563 0 0 24472
 
Click here to view Gujarat state Seasonwise and Yearwise irrigation details