Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
પીગુટ
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
પીગુટ ટોકરી વાલીયા ભરૂચ ૬.૫૧ ૦.૮૬ ૪.૬૨ ૦.૫૨ ૧૯૯૫ ૧૬૬૮ ૧૪૦૬ ૨૦૦૧.૦૨ ૧૦૭૮
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
પીગુટ વાલીયા ભરૂચ ૧૬૬૮ ૧૬૬૮ ૨૦૦૧.૦૨ ૧૦૭૮
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : પિંગુટ
યોજનાનો પ્રકાર : નાની
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૫૨૬ ૫૨૬
૧૯૯૪-૯૫ ૧૬૩ ૫૮૬ ૭૪૯
૧૯૯૫-૯૬ ૬૫ ૬૫
૧૯૯૬-૯૭ ૧૪૬ ૫૩૩ ૬૭૯
૧૯૯૭-૯૮ ૩૭૯ ૫૬૮ ૯૪૭
૧૯૯૮-૯૯ ૩૬૦ ૫૮૫ ૯૪૫
૧૯૯૯-૦૦ ૩૪૭ ૫૨૭ ૮૭૪
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૪૪૨ ૬૩૬ ૧૦૭૮
૨૦૦૨-૦૩ ૩૩૨ ૩૩૨
૨૦૦૩-૦૪ ૪૨૦ ૫૬૦ ૯૮૦
૨૦૦૪-૦૫ ૩૦૨ ૪૮૫ ૭૮૭
૨૦૦૫-૦૬ ૪૩૧ ૫૩૫ ૯૬૬
૨૦૦૬-૦૭ ૨૯૮ ૪૨૨ ૭૨૦
૨૦૦૭-૦૮ ૩૩૮ ૩૯૫ ૭૩૩
૨૦૦૮-૦૯ ૨૬૯ ૩૫૦ ૬૧૯
૨૦૦૯-૧૦ ૨૬૮ ૩૯૧ ૬૫૯
૨૦૧૦-૧૧ ૨૧૦ ૨૩૨ ૪૪૨
૨૦૧૧-૧૨ ૨૪૨ ૨૫૨ ૪૯૪
૨૦૧૨-૧૩ ૮૫ ૮૧ ૧૬૬
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.