Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
વૈડી
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ.
(હેક્ટર)
સી. સી. એ.
(હેક્ટર)
મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
વૈડી સુરોન મેઘરજ સાબરકાંઠા         ૧૯૭૯ ૬૦૧૪ ૧૩૨૮    
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ.
(હેક્ટર)
સી. સી. એ.
(હેક્ટર)
મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
વૈડી મેઘરજ  સાબરકાંઠા ૬૦૧૪ ૧૩૨૮    
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : વૈડી
યોજનાનો પ્રકાર : નાની
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૩૩૬ ૬૩૦ ૯૬૬
૧૯૯૪-૯૫ ૬૫૩ ૭૫ ૭૨૮
૧૯૯૫-૯૬ ૨૯૯ ૨૯૯
૧૯૯૬-૯૭ ૯૪૬ ૮૬ ૧૦૩૨
૧૯૯૭-૯૮ ૬૭૧ ૪૯ ૭૨૦
૧૯૯૮-૯૯ ૬૩૨ ૮૮ ૭૨૦
૧૯૯૯-૦૦ ૧૬૦ ૧૬૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૪૪૦ ૪૪૦
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૬૩૬ ૬૩૬
૨૦૦૪-૦૫ ૫૫૧ ૫૫૧
૨૦૦૫-૦૬ ૩૧૧ ૩૧૧
૨૦૦૬-૦૭ ૩૬૫ ૨૦ ૩૮૫
૨૦૦૭-૦૮ ૩૪૧ ૪૦ ૩૮૧
૨૦૦૮-૦૯
૨૦૦૯-૧૦ ૧૨૫ ૧૨૫
૨૦૧૦-૧૧ ૧૨૮ ૧૨૮
૨૦૧૧-૧૨ ૩૦૦ ૩૦૦
૨૦૧૨-૧૩ ૩૨૫ ૩૨૫
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.