Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
મેશ્વો
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
મેશ્વો મેશ્વો ભિલોડા સાબરકાંઠા         ૧૯૬૮ ૨૧૯૭૫ ૧૬૨૬૯    
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
મેશ્વો મઘ્યમ સાબરકાંઠા મોડાસા ટીંટોઇ, ભીલકુવા, જંબુસર, રાજલી, માધુપુર, લક્ષ્મણપુરા, દધાલીયા, વરથુ, મોતીપુરા, ચારણવાડ, મરડીયા, સુરપુર, જીતપુર, નાંદીસણ, વાંદીયોલ, બોલુન્દ્રા, મોટી ઇસરોલ, નાની ઇસરોલ, જીવણપુર, ઉમેદપુર, ફુટા, બમણવાડ, ગાજણ, માલવણ, કેશાપુર, વાઘોડીયા, બાકરોલ, રખીયાલ, ખુમાપુર, સબલપુર, રસુલપુર, લીંભોઇ, ભચડીયા, ગલસુન્દ્રા, પાલનપુર, વાઘપુર, ખડોદા, બાજકોટ, ઇટાડી, રવિપુરા કંપા, કરશનપુર, બાયલ, કોઠીકંપા ખેડુતોની મંડળીઓ સાથે ચર્ચા કરી સમગ્ર પિયત વિસ્તારમાં એકી સાથે પાણી નહેરોમાં છોડવામાં આવે છે.
ભિલોડા દેવનીમોરી, કુસ્કી, ખોડંબા, ખેરંચા, બ્રહ્મપુરી, લાલપુર
ધનસુરા નારણપુરા કંપા, મહાદેવપુરા, નવા
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
મેશ્વો ભિલોડા સાબરકાંઠા ૨૧૯૭૫ ૧૬૨૬૯    
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : મેશ્વો
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૨૩૧૫ ૨૧૬૩ ૪૪૭૮
૧૯૯૪-૯૫ ૬૬ ૨૮૭૦ ૨૯૩૬
૧૯૯૫-૯૬ ૧૮૮૩ ૧૭૮૨ ૩૬૬૫
૧૯૯૬-૯૭ ૯૫૫ ૩૦૫૦ ૪૦૦૫
૧૯૯૭-૯૮ ૪૩૫ ૩૩૦૦ ૩૭૩૫
૧૯૯૮-૯૯ ૩૧૧૨ ૩૧૧૨
૧૯૯૯-૦૦ ૮૦૭ ૮૦૭
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૨૭૩૬ ૨૭૩૬
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૩૯૬૪ ૩૯૬૪
૨૦૦૪-૦૫ ૨૪૨૬ ૨૭૧૫ ૫૧૪૧
૨૦૦૫-૦૬ ૩૫૬૮ ૩૫૬૮
૨૦૦૬-૦૭ ૩૦૧૬ ૩૦૧૬
૨૦૦૭-૦૮ ૨૭૦૦ ૩૦૦ ૩૦૦૦
૨૦૦૮-૦૯ ૨૬૦૦ ૨૬૦૦
૨૦૦૯-૧૦ ૨૪૦૦ ૨૪૦૦
૨૦૧૦-૧૧ ૨૬૦૦ ૨૬૦૦
૨૦૧૧-૧૨ ૫૦૦ ૨૪૦૦ ૨૯૦૦
૨૦૧૨-૧૩ ૫૦૦ ૨૨૦૦ ૨૭૦૦
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.