Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
સુખી
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
સુખી સુખી પાવી જેતપુર વડોદરા ૩.૦૬ ૪.૫૬ ૩૮.૦૭ ૧૨.૯૬ ૧૯૮૭ ૩૨૦૯૨ ૨૦૭૦૧ ૧૯૯૮.૯૯ ૧૭૩૦૦
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
સુખી મોટી વડોદરા પાવી જેતપુર મોટી ખજુરી,રૂવાબારી,ઉધાવાડા,ડૂખડી, બારીયા,નાની ખજુરી, કેલીયા,દેગાવાડા,ઝાબીયા,પુવાલા કોલી ચાર પાણી
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
સુખી પાવી જેતપુર વડોદરા ૩૨૦૯૨ ૨૦૭૦૧ ૧૯૯૮.૯૯ ૧૭૩૦૦
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : સુખી
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૨૪૮૮ ૫૪૪૫ ૨૬૨૨ ૧૦૫૫૫
૧૯૯૪-૯૫ ૧૭૯ ૬૭૭૭ ૪૪૯૯ ૧૧૪૫૫
૧૯૯૫-૯૬ ૪૧૫૫ ૭૭૫૩ ૫૩ ૧૧૯૬૧
૧૯૯૬-૯૭ ૬૨૨ ૯૧૬૯ ૫૬૨૬ ૧૫૪૧૭
૧૯૯૭-૯૮ ૩૫ ૯૮૦૩ ૫૧૦૩ ૧૪૯૪૧
૧૯૯૮-૯૯ ૧૧૦૦૨ ૬૩૮૮ ૧૭૩૯૦
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૧૧૨૫ ૬૭૪૦ ૧૩૮ ૮૦૦૩
૨૦૦૨-૦૩ ૬૯૫ ૪૧૧૯ ૪૮૧૪
૨૦૦૩-૦૪ ૫૬૫૦ ૪૭૭૩ ૧૦૪૨૩
૨૦૦૪-૦૫ ૫૬૬ ૬૯૧૧ ૪૧૮૯ ૧૧૬૬૬
૨૦૦૫-૦૬ ૪૭૦૮ ૩૨૮૯ ૭૯૯૭
૨૦૦૬-૦૭ ૪૯૮૦ ૨૧૯૭ ૭૧૭૭
૨૦૦૭-૦૮ ૩૧૫૧ ૨૪૮૭ ૫૬૩૮
૨૦૦૮-૦૯ ૨૯૯૮ ૧૫૦૨ ૪૫૦૦
૨૦૦૯-૧૦ ૬૩ ૩૭૨૭ ૬૮ ૩૮૫૮
૨૦૧૦-૧૧ ૫૮૩ ૪૬૭૦ ૩૯૧૬ ૯૧૬૯
૨૦૧૧-૧૨ ૧૭૪ ૫૦૭૧ ૧૭૯૫ ૭૦૪૦
૨૦૧૨-૧૩ ૧૫૦ ૩૩૪૬ ૨૫૬૮ ૬૦૬૪
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.