Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
હાથમતી
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
હાથમતી હાથમતી ભિલોડા સાબરકાંઠા         ૧૯૬૮ ૭૩૮૧૭ ૫૧૬૬૭    
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
હાથમતી મોટી સાબરકાંઠા હિંમતનગર ચાંદરણી, ગાંધીપુરા, હિંમતપુર, ચાંપલાનાર, માનપુર, આંબાવાડા, જાંબુડી, વાવડી, વાંટડા, ગાંભોઇ, હમીરગઢ, કુંપ, સુરપુર, ગામડી, કેશરપુર, વીરાવાડા, આગીયોલ, વામોજ, ઢુંઢર, દેસાસણ, મનોરપુર, સાકરોડીયા, પુરાલ, ઠુંમરા, હડીયોલ, ગઢોડા, આકોદ્રા, કાંકણોલ, બેરણા ખેડુતોની મંડળીઓ સાથે ચર્ચા કરી સમગ્ર પિયત વિસ્તારમાં એકી સાથે પાણી નહેરોમાં છોડવામાં આવે છે.
ભિલોડા માંકડી, શીહોલી
પ્રાંતિજ પલ્લાચાર, પોગલુ, વદરાડ, સલાલ, મોયદ, રસુલપુર, સોનાસણ, હાજીપુર દલપુર, પીલુદ્રા, ઓરાણ, કતપુર, કામલપુર, લીમલા,
વાઘપુર, નવાપુરા, સાદોલીયા, ગલેસરા, શીતવાડા, મજરા, કરોલ, વડવાસા, તાજપુર, સુખડ
ગાંધીનગર ગાંધીનગર ચંન્દ્રાલા, કાનપુર, છાલા, મોતીપુરા, જાખોરા
દહેગામ ઔતમપુરા, બીલમણા, વાસણા ચૌધરી, ગીયોડ
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
હાથમતી ભિલોડા સાબરકાંઠા ૭૩૮૧૭ ૫૧૬૬૭ ૧૯૯૭.૯૮ ૧૮૪૭
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : હાથમતી
યોજનાનો પ્રકાર : મોટી
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૩૧૩૬ ૩૧૮૫ ૬૩૨૧
૧૯૯૪-૯૫ ૧૬૩૨ ૫૩૬૨ ૨૦૫૭ ૯૦૫૧
૧૯૯૫-૯૬ ૩૨૮૯ ૩૨૮૯
૧૯૯૬-૯૭ ૨૪૨૦ ૧૧૭૩ ૩૫૯૩
૧૯૯૭-૯૮ ૨૧૧૦ ૩૬૪૨ ૩૩૩ ૬૦૮૫
૧૯૯૮-૯૯ ૨૫૭ ૩૨૧૦ ૩૪૬૭
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨
૨૦૦૨-૦૩ ૧૦ ૧૦
૨૦૦૩-૦૪ ૧૧૬૪ ૧૧૬૪
૨૦૦૪-૦૫ ૮૭ ૮૭
૨૦૦૫-૦૬ ૨૯૫૭ ૨૯૫૭
૨૦૦૬-૦૭ ૩૯૯૪ ૩૯૯૪
૨૦૦૭-૦૮ ૪૯૩ ૩૩૫૦ ૨૦૦ ૪૦૪૩
૨૦૦૮-૦૯ ૬૩ ૨૩૪૨ ૨૪૦૫
૨૦૦૯-૧૦ ૨૪૭ ૧૩૭૨ ૧૬૧૯
૨૦૧૦-૧૧ ૭૧ ૨૪૫૫ ૨૫૨૬
૨૦૧૧-૧૨ ૧૩૩ ૩૨૬૮ ૭૪૦ ૪૧૪૧
૨૦૧૨-૧૩ ૨૮૭૮ ૨૮૭૮
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.