Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
અંબાજાલ
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
અંબાજાલ અંબાજાલ વિસાવદર જુનાગઢ                  
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
અંબાજાલ નાની જુનાગઢ વિસાવદર પ્રેમપરા,સરસઇ,વિસાવદર ૧૫
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
અંબાજાલ વિસાવદર જુનાગઢ        
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : આંબાજલ
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૧૩૧ ૭૯ ૨૧૦
૧૯૯૪-૯૫ ૨૯૦ ૨૯૦
૧૯૯૫-૯૬ ૨૭૬ ૨૭૬
૧૯૯૬-૯૭ ૩૨૦ ૩૨૦
૧૯૯૭-૯૮ ૩૦૦ ૩૦૦
૧૯૯૮-૯૯ ૩૬૦ ૩૬૦
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૨૪૦ ૨૪૦
૨૦૦૨-૦૩ ૮૭ ૮૭
૨૦૦૩-૦૪ ૨૪૨ ૨૪૨
૨૦૦૪-૦૫ ૨૩૭ ૨૩૭
૨૦૦૫-૦૬ ૧૯૯ ૧૯૯
૨૦૦૬-૦૭ ૨૪૧ ૨૪૧
૨૦૦૭-૦૮ ૧૫૯ ૧૫૯
૨૦૦૮-૦૯ ૧૬૬ ૧૬૬
૨૦૦૯-૧૦ ૧૪૦ ૧૪૦
૨૦૧૦-૧૧ ૧૫૨ ૧૫૨
૨૦૧૧-૧૨ ૧૨૬ ૧૨૬
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.