Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ઉન્ડ-૨
 
નહેરોની વિગતો
ડેટા ટેબલ નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
ઉન્ડ-૨ ઉડ ધ્રોલ જામનગર ૫.૩ ૧.૧૩ ૮.૨૨ ૨.૬૫ ૧૯૯૮ ૮૦૭૬ ૬૬૪૨ ૨૦૦૩.૦૪ ૧૯૭૨
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
ડેટા ટેબલ યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ઉન્ડ-૨ મધ્‍યમ જામનગર ધ્રોલ કુનડા, અનડા, મજોઠ ટી.બી.સી.સિંચાઇ
જોડીયા બાદનપર,કુન્‍નર,લખતર,જોડીયા,કેશીયા,ભાદરા,હજામચોરા,
 
કમાન્ડ એરીયા
ડેટા ટેબલ કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
ઉન્ડ-૨ ધ્રોલ જામનગર ૮૦૭૬ ૬૬૪૨ ૨૦૦૩.૦૪ ૧૯૭૨
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : ઉંડ-૨
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
ડેટા ટેબલ સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭
૧૯૯૭-૯૮
૧૯૯૮-૯૯ ૯૦૦ ૯૦૦
૧૯૯૯-૦૦ ૨૬૫ ૨૬૫
૨૦૦૦-૦૧ ૨૭૭ ૭૦૦ ૯૭૭
૨૦૦૧-૦૨ ૯૨૦ ૯૨૦
૨૦૦૨-૦૩ ૧૪૩૨ ૫૪૦ ૧૯૭૨
૨૦૦૩-૦૪ ૩૯૧ ૧૦૯૫ ૭૭ ૧૫૬૩
૨૦૦૪-૦૫ ૯૯૭ ૩૧૦ ૧૩૦૭
૨૦૦૫-૦૬ ૩૧૧ ૯૮૩ ૬૭ ૧૩૬૧
૨૦૦૬-૦૭ ૪૭૫ ૮૫૧ ૧૩૨૬
૨૦૦૭-૦૮ ૪૨૮૪ ૩૦૬ ૪૫૯૦
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.