Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ઓઝત (પી.ડબલ્યુ)
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
ઓઝત-ર ઓઝત જુનાગઢ જુનાગઢ     ૧૦.૬ ૫.૪૩ ૨૦૦૪ ૬૧૫૦ ૬૧૫૦ ૨૦૦૬.૦૭ ૫૩૪
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ઓઝત-ર નાની જુનાગઢ જુનાગઢ સાખડાવદર, બાદલપુર, પ્રતાપપુર, બગડુ, મેવાસા, ટી.બી.સી.સિંચાઇ
વિસાવદર શોભાવડલા,શેત્રુવડાળા,ધાટીયા,ખીજડીયા,ખંભાળીયા,થુંબાળા,
મેંદરડા નાગલપુર, દત્રાણા, ખડપીપળી
વંથલી રાયપુર, સુખપુર, મહોબતપુર, ભાટીયા, ગાથીલા, ધણફુલીયા, નાનાકાજડીયા, મોટાકાજડીયા, બોડકા, બંધાળા, કાનાજડી, વસપડા, થાણાપીપળી,
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
ઓઝત-ર જુનાગ જુનાગઢ ૬૧૫૦ ૬૧૫૦ ૨૦૦૬.૦૭ ૫૩૪
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : ઓઝત વિયર
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૨૩૩ ૬૩ ૨૯૬
૧૯૯૫-૯૬ ૧૨૯ ૧૨૯
૧૯૯૬-૯૭ ૧૦૩ ૧૦૩
૧૯૯૭-૯૮ ૪૧ ૮૯ ૧૩૦
૧૯૯૮-૯૯ ૧૦૦ ૧૦૦
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪
૨૦૦૪-૦૫
૨૦૦૫-૦૬
૨૦૦૬-૦૭
૨૦૦૭-૦૮
૨૦૦૮-૦૯
૨૦૦૯-૧૦
૨૦૧૦-૧૧
૨૦૧૧-૧૨
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.