Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
કાલુભાર
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
કાલુભાર કાલુભાર ગઢડા ભાવનગર ૧૫.૫૩ ૪.૫૬     ૧૯૮૬ ૬૦૫૦ ૫૦૮૦ ૨૦૦૩.૦૪ ૧૯૪૧
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
કાલુભાર ગઢડા ભાવનગર ૬૦૫૦ ૫૦૮૦ ૨૦૦૩.૦૪ ૧૯૪૧
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : કાલુભાર
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭
૧૯૯૭-૯૮ ૮૨૮ ૮૨૮
૧૯૯૮-૯૯
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૧૨૨૮ ૪૩૬ ૧૬૬૪
૨૦૦૨-૦૩ ૨૦૫૬ ૧૭૩૮ ૩૭૯૪
૨૦૦૩-૦૪ ૧૯૪૧ ૧૯૪૧
૨૦૦૪-૦૫
૨૦૦૫-૦૬ ૨૮૯ ૭૬ ૩૬૫
૨૦૦૬-૦૭ ૨૮૯ ૭૮ ૩૬૭
૨૦૦૭-૦૮
૨૦૦૮-૦૯ ૨૬૭ ૨૬૭
૨૦૦૯-૧૦
૨૦૧૦-૧૧ ૬૦૨ ૨૬૦ ૮૬૨
૨૦૧૧-૧૨ ૫૦૦ ૨૦૦ ૭૦૦
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.