Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ખારો
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
ખારો -1 ખારો પાલીતાણા ભાવનગર     ૨.૧૬ ૧.૦૨ ૧૯૮૨ ૧૮૫૦ ૧૨૯૫ ૧૯૯૪.૯૫ ૭૦
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ખારો નાની ભાવનગર પાલીતાણા    
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
ખારો પાલીતાણા ભાવનગર ૧૮૫૦ ૧૨૯૫ ૧૯૯૪.૯૫ ૭૦
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : ખારો
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭ ૧૬ ૧૬
૧૯૯૭-૯૮ ૨૧ ૨૧
૧૯૯૮-૯૯ ૨૦ ૨૦
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧ ૮૧ ૮૧
૨૦૦૧-૦૨
૨૦૦૨-૦૩ ૧૦ ૧૪
૨૦૦૩-૦૪ ૧૬ ૧૬
૨૦૦૪-૦૫ ૧૯ ૧૯
૨૦૦૫-૦૬ ૨૪ ૨૪
૨૦૦૬-૦૭ ૧૧ ૧૩
૨૦૦૭-૦૮ ૧.૩ ૧૮.૮૭ ૨૦.૧૭
૨૦૦૮-૦૯ ૦.૩૨ ૨૦.૫૬ ૨૦.૮૮
૨૦૦૯-૧૦ ૧૬.૦૬ ૧૬.૦૬
૨૦૧૦-૧૧ ૧૬.૦૬ ૧૬.૦૬
૨૦૧૧-૧૨ ૨૪.૪૮ ૨૪.૪૮
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.