Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ડાઇ (મીણસર)
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ડાઇ (મીણસર) નાની જામનગર જામજોધપુર સતાપર,વાંસજાળીયા, ઉદેપુર જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં સમયાંતરે પાણી આપવામાં આવે છે.
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : ડાઇ - મીણસાર
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૭૫ ૫૬ ૧૩૧
૧૯૯૫-૯૬ ૬૨ ૧૦ ૭૨
૧૯૯૬-૯૭ ૮૬ ૧૬૦ ૧૦૫ ૩૫૧
૧૯૯૭-૯૮ ૨૧૭ ૬૭ ૨૮૪
૧૯૯૮-૯૯ ૪૦૫ ૧૫૦ ૯૩ ૬૪૮
૧૯૯૯-૦૦ ૮૯ ૮૯
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૭૧ ૭૧
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૫૧ ૮૨ ૧૩૩
૨૦૦૪-૦૫ ૨૮ ૨૮
૨૦૦૫-૦૬ ૫૩ ૪૯ ૧૦૨
૨૦૦૬-૦૭ ૧૮૭ ૫૧ ૨૩૮
૨૦૦૭-૦૮ ૮૨ ૩૦ ૧૧૨
૨૦૦૮-૦૯ ૮૭ ૮૫ ૪૪ ૨૧૬
૨૦૦૯-૧૦ ૪૪ ૧૨૦ ૭૦ ૨૩૪
૨૦૧૦-૧૧ ૧૨૩ ૨૩૦ ૩૫૩
૨૦૧૧-૧૨ ૧૩૩ ૬૬ ૧૯૯
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.