Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ધી
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ધી નાની જામનગર ખંભાળીયા રામપર, હર્ષદપુર, કુવાડીયા જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં સમયાંતરે પાણી આપવામાં આવે છે.
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : ઘી
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૫૭૭ ૫૭૭
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭ ૬૪૬ ૬૪૬
૧૯૯૭-૯૮ ૩૩૮ ૩૩૮
૧૯૯૮-૯૯ ૮૧૬ ૫૫૦ ૧૩૬૬
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧ ૨૦૫ ૨૦૫
૨૦૦૧-૦૨ ૩૧૭ ૬૧૦ ૯૨૭
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૫૮૮ ૪૨૩ ૧૦૧૧
૨૦૦૪-૦૫
૨૦૦૫-૦૬ ૨૭૫ ૨૭૫
૨૦૦૬-૦૭ ૧૨૦ ૫૧૫ ૬૩૫
૨૦૦૭-૦૮ ૪૭૦ ૪૭૦
૨૦૦૮-૦૯
૨૦૦૯-૧૦ ૫૫૦ ૫૫૦
૨૦૧૦-૧૧ ૪૮૨ ૧૭૫ ૬૫૭
૨૦૧૧-૧૨ ૪૫૮ ૪૫૮
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.