Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ધ્રાફડ
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
ધ્રાફડ ધ્રાફડ વિસાવદર જુનાગઢ                  
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ધ્રાફડ નાની જુનાગઢ વિસાવદર સરસઇ, મોણીયા, ચાંપરડા, જુની ચાવંડ, નવી ચાવંડ, ઇશ્‍વરીયા, લેરીયા ૧૫
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
ધ્રાફડ વિસાવદર જુનાગઢ        
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : ધ્રાફડ
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫
૧૯૯૫-૯૬ ૯૫ ૯૫
૧૯૯૬-૯૭ ૩૧૫ ૫૫ ૩૭૦
૧૯૯૭-૯૮ ૬૬૦ ૯૭ ૭૫૭
૧૯૯૮-૯૯ ૬૩૪ ૬૩૪
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૭૩૪ ૭૩૪
૨૦૦૨-૦૩ ૩૩૫ ૩૩૫
૨૦૦૩-૦૪ ૯૯૦ ૯૯૦
૨૦૦૪-૦૫ ૭૨૬ ૭૨૬
૨૦૦૫-૦૬ ૬૧૦ ૬૧૦
૨૦૦૬-૦૭ ૬૨૮ ૬૨૮
૨૦૦૭-૦૮ ૩૫૫ ૨૧૮ ૫૭૩
૨૦૦૮-૦૯ ૩૩૬ ૨૩૮ ૫૭૪
૨૦૦૯-૧૦
૨૦૧૦-૧૧ ૨૭૮ ૨૩૮ ૫૧૬
૨૦૧૧-૧૨ ૨૮૫ ૧૦૦ ૩૮૫
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.