Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
પુના
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
પુના નાની જામનગર જામનગર મોટીખાવડી,શાપર,બેડ જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં સમયાંતરે પાણી આપવામાં આવે છે.
લાલપુર નવાગામ,કાનાછિકારી
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : પુના
યોજનાનો પ્રકાર : નાની
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૪૧૦ ૧૧૦ ૫૨૦
૧૯૯૫-૯૬ ૩૯૪ ૧૩૦ ૫૨૪
૧૯૯૬-૯૭ ૪૩૫ ૪૬૩ ૮૯૮
૧૯૯૭-૯૮ ૧૩૫ ૪૨૦ ૮૬ ૬૪૧
૧૯૯૮-૯૯ ૪૬૨ ૪૪૧ ૧૪૦ ૧૦૪૩
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧ ૪૪૫ ૪૪૫
૨૦૦૧-૦૨
૨૦૦૨-૦૩ ૨૯૮ ૨૯૮
૨૦૦૩-૦૪ ૪૩૬ ૪૩૬
૨૦૦૪-૦૫ ૧૧૫ ૧૧૫
૨૦૦૫-૦૬ ૩૮૬ ૩૮૬
૨૦૦૬-૦૭ ૮૨ ૧૬૫ ૨૪૭
૨૦૦૭-૦૮ ૯૦ ૬૩ ૧૫૩
૨૦૦૮-૦૯ ૩૭ ૩૭
૨૦૦૯-૧૦ ૧૮૮ ૧૪૭ ૨૫ ૩૬૦
૨૦૧૦-૧૧ ૧૪૩ ૨૫ ૧૬૮
૨૦૧૧-૧૨ ૧૫૬ ૭૩ ૨૫ ૨૫૪
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.