Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ફુલઞર-૧
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
ફુલઞર-૧ ફુલઝાર કાલાવાડ જામનગર     ૩૨.૬૪ ૯.૪૨ ૧૯૬૧ ૩૨૩૭ ૨૦૩૧ ૧૯૯૬.૯૭ ૨૧૬૨
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ફુલઞર-૧ નાની જામનગર કાલાવાડ મેડી,ધુતારપર,ધુડ્શીયા,ખંઢેરા,નાગપુર,વોડીસંગ,હરીપર, ગોલણીયા,મોટીમાટલી, ક્રિષનાપુર,મોટી ભગેડી જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં સમયાંતરે પાણી આપવામાં આવે છે.
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
ફુલઞર-૧ વિસાવદર જુનાગઢ ૩૨૩૭ ૨૦૩૧ ૧૯૯૬.૯૭ ૨૧૬૨
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : ફુલ્ઝર-૧
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૬૦૮ ૧૧૮૭ ૧૭૯૫
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭ ૮૧૬ ૧૩૪૫ ૨૧૬૧
૧૯૯૭-૯૮ ૧૪૧૨ ૧૪૧૨
૧૯૯૮-૯૯ ૩૬૦ ૧૧૪૦ ૧૫૦૦
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨
૨૦૦૨-૦૩ ૨૨૮ ૨૨૮
૨૦૦૩-૦૪ ૩૩ ૧૦૨૫ ૧૦૫૮
૨૦૦૪-૦૫
૨૦૦૫-૦૬ ૮૬૨ ૮૬૨
૨૦૦૬-૦૭ ૭૪૫ ૭૪૫
૨૦૦૭-૦૮ ૩૫૬ ૩૫૬
૨૦૦૮-૦૯ ૩૫ ૩૫૧ ૩૮૬
૨૦૦૯-૧૦ ૨૯૦ ૩૫૪ ૬૪૪
૨૦૧૦-૧૧ ૨૬૫ ૨૬૫
૨૦૧૧-૧૨ ૧૭૨ ૩૨૬ ૪૯૮
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.