Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ફુલઞર-૨
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
ફુલઞર-૨ ફુલઝાર લાલપુર જામનગર                  
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ફુલઞર-૨ નાની જામનગર લાલપુર જશાપર, મોડપર, દલતુંગી, ચારણતુંગી જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં સમયાંતરે પાણી આપવામાં આવે છે.
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
ફુલઞર-૨ લાલપુર જુનાગઢ        
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : ફુલ્ઝર-૨
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૧૧૦ ૧૯૯ ૪૪ ૩૫૩
૧૯૯૫-૯૬ ૯૧ ૯૧
૧૯૯૬-૯૭ ૨૯૩ ૨૨૮ ૫૨૧
૧૯૯૭-૯૮ ૧૨૦ ૨૦૦ ૨૫ ૩૪૫
૧૯૯૮-૯૯ ૨૯૦ ૧૩૭ ૯૫ ૫૨૨
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧ ૨૨૭ ૨૨૭
૨૦૦૧-૦૨ ૧૭૦ ૨૦૦ ૨૬ ૩૯૬
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૧૯૪ ૧૮૩ ૩૭૭
૨૦૦૪-૦૫
૨૦૦૫-૦૬ ૨૨૬ ૨૨૬
૨૦૦૬-૦૭ ૧૧૦ ૧૩૮ ૪૯ ૨૯૭
૨૦૦૭-૦૮ ૧૧૧ ૫૨ ૧૬૩
૨૦૦૮-૦૯ ૧૩૯ ૧૩૯
૨૦૦૯-૧૦ ૧૨૯ ૧૨૦ ૨૪૯
૨૦૧૦-૧૧ ૧૧૫ ૧૧૫
૨૦૧૧-૧૨ ૧૦૩ ૧૦૩
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.