Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
બ્રાહમણી
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
બ્રાહમણી બ્રાહમણી હળવદ સુરેન્‍દ્રનગર   ૪.૨૫   ૧.૯૮ ૧૯૫૩ ૨૮૩૨૮ ૧૨૯૩૫ ૧૯૯૭.૯૮ ૮૦૪૯
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
બ્રાહમણી નાની રાજકોટ માળીયા (મિ.) જુના ઘાટીલા, સુસ્‍વાવ જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં સમયાંતરે પાણી આપવામાં આવે છે.
હળવદ ગોલાસણ, મેરૂપર, સુંદરગઢ, સીરોય, માનસર, રાણેકપર, હળવદ, રણજીતગઢ, કેદારીયા, નવા, ઘનશ્યામગઢ, રાયસંગપર, મયુરનગર, અમરાપર, ચાડધ્રા, મિયાણી, પાંડાતિરથ, કડીયાણા, ધનાળા, જુનાદેવળીયા, નવા દેવળીયા, પ્રતાપગઢ, સુરવદર, ધુળકોટ
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
બ્રાહમણી હળવદ સુરેન્‍દ્રનગર ૨૮૩૨૮ ૧૨૯૩૫ ૧૯૯૭.૯૮ ૮૦૪૯
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : બ્રામણી
યોજનાનો પ્રકાર : મોટી
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૭૩૬૪ ૭૩૬૪
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭ ૫૦૪૩ ૫૦૪૩
૧૯૯૭-૯૮ ૮૦૪૯ ૮૦૪૯
૧૯૯૮-૯૯ ૩૦૨૩ ૩૦૨૩
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૬૬૮૮ ૬૬૮૮
૨૦૦૨-૦૩ ૧૯૭૪ ૪૦૫ ૨૩૭૯
૨૦૦૩-૦૪ ૧૯૦૯ ૧૯૦૯
૨૦૦૪-૦૫ ૫૦૮૪ ૫૦૮૪
૨૦૦૫-૦૬ ૬૩૯૬ ૬૩૯૬
૨૦૦૬-૦૭ ૩૯૭૮ ૩૯૭૮
૨૦૦૭-૦૮ ૫૧૫૦ ૫૧૫૦
૨૦૦૮-૦૯ ૬૭૩૭ ૬૭૩૭
૨૦૦૯-૧૦ ૧૨૯ ૧૨૯
૨૦૧૦-૧૧ ૬૨૫૬ ૧૩૨ ૬૩૮૮
૨૦૧૧-૧૨ ૬૨૧૦ ૬૨૧૦
૨૦૧૨-૧૩ ૪૪ ૪૪
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.