Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ભીમદાદ
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
ભીમદાદ મધુ ગઢડા ભાવનગર     ૧૨.૨૨ ૧.૪૧ ૧૯૫૩ ૩૨૪૦ ૨૦૨૩ ૨૦૦૫.૦૬ ૪૯૬
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
ભીમદાદ વિસાવદર જુનાગઢ ૩૨૪૦ ૨૦૨૩ ૨૦૦૫.૦૬ ૪૯૬
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : ભીમડાદ
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭ ૫૫૦ ૫૫૦
૧૯૯૭-૯૮
૧૯૯૮-૯૯ ૮૬૦ ૮૬૦
૧૯૯૯-૦૦ ૧૧૨૫ ૧૧૨૫
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૬૦૦ ૬૦૦
૨૦૦૨-૦૩ ૭૦૩ ૭૦૩
૨૦૦૩-૦૪
૨૦૦૪-૦૫
૨૦૦૫-૦૬ ૪૯૬ ૪૯૬
૨૦૦૬-૦૭ ૨૦૬ ૨૦૬
૨૦૦૭-૦૮ ૩૩૮.૮ ૩૩૮.૮
૨૦૦૮-૦૯ ૧૮૩.૭૩ ૧૮૩.૭૩
૨૦૦૯-૧૦
૨૦૧૦-૧૧
૨૦૧૧-૧૨ ૨૦૩.૬ ૨૦૩.૬
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.