Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
મધુવંતી
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
મધુવંતી મધુવંતી મેંદરડા જુનાગઢ                  
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
મધુવંતી મધ્‍યમ જુનાગઢ મેંદરડા મેંદરડા, માનપુર, આલીધ્રા, નાજાપુર, ચિરોડા, દત્રાણા, ખીમપાદર, ખડપીપળી ૨૦
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
મધુવંતી મેંદરડા જુનાગઢ        
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : મધુવંતી
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૧૯૫ ૧૯૫
૧૯૯૪-૯૫ ૭૬૭ ૪૧૩ ૧૧૮૦
૧૯૯૫-૯૬ ૭૭૨ ૫૩૧ ૧૩૦૩
૧૯૯૬-૯૭ ૯૪૦ ૭૮૦ ૧૭૨૦
૧૯૯૭-૯૮ ૮૭૦ ૮૭૦
૧૯૯૮-૯૯ ૭૬૪ ૧૪૭૨ ૨૨૩૬
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૧૨૭૬ ૧૨૭૬
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૧૨૦૬ ૧૨૦૬
૨૦૦૪-૦૫ ૯૮૭ ૧૦૯૩ ૨૦૮૦
૨૦૦૫-૦૬ ૭૭૫ ૧૧૬૮ ૧૯૪૩
૨૦૦૬-૦૭ ૭૬૫ ૧૩૦૦ ૨૦૬૫
૨૦૦૭-૦૮ ૫૧૮ ૧૪૪૬ ૧૯૬૪
૨૦૦૮-૦૯ ૪૩૦ ૨૨૬ ૬૫૬
૨૦૦૯-૧૦ ૭૦૯ ૬૬૫ ૧૩૭૪
૨૦૧૦-૧૧ ૧૩૬૫ ૧૩૬૫
૨૦૧૧-૧૨ ૩૩૦ ૯૯૫ ૧૩૨૫
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.