Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
મુંજીયાસર
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
મુંજીયાસર સતાલી વડીયા કુકાવાવ અમરેલી         ૧૯૫૭ ૫૪૬૫ ૩૪૮૧ ૨૦૦૭.૦૮ ૧૨૦૬
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
મુંજીયાસર મધ્‍યમ અમરેલી બગસરા બગસરા,ડેરીપીપળીયા,હડાળા,હામાપુર,નટવરનગર,ખારી, જેઠીયાવદર,સમઢીયાળા ૧૫
      અમરેલી માંડવડા  
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
મુંજીયાસર વડીયા કુકાવાવ અમરેલી ૫૪૬૫ ૩૪૮૧ ૨૦૦૭.૦૮ ૧૨૦૬
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : મુંજીયાસર
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૧૨૭૫ ૩૦૦ ૧૫૭૫
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭ ૨૧૧૯ ૨૧૧૯
૧૯૯૭-૯૮ ૫૦૬ ૫૦૬
૧૯૯૮-૯૯ ૧૭૭૫ ૧૭૭૫
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૩૬૯ ૩૬૯
૨૦૦૨-૦૩ ૪૫૯ ૪૫૯
૨૦૦૩-૦૪ ૯૫૯ ૯૫૯
૨૦૦૪-૦૫ ૪૯૯ ૪૯૯
૨૦૦૫-૦૬ ૧૫૪૪ ૮૨૦ ૨૩૬૪
૨૦૦૬-૦૭ ૧૦૮૦ ૧૦૨૦ ૨૧૦૦
૨૦૦૭-૦૮ ૯૫૪ ૧૦૧૪ ૧૯૬૮
૨૦૦૮-૦૯ ૯૩૧ ૯૨૪ ૧૮૫૫
૨૦૦૯-૧૦ ૨૦૨ ૨૦૨
૨૦૧૦-૧૧ ૪૦૮ ૬૭૭ ૭૧૦ ૧૭૯૫
૨૦૧૧-૧૨ ૬૧૭ ૮૩૮ ૧૪૫૫
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.