Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
રંગમતી
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
રંગમતી નાની જામનગર જામનગર ચેલા,ચંગા જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં સમયાંતરે પાણી આપવામાં આવે છે.
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : રંગમતી
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૭૧ ૭૧
૧૯૯૫-૯૬ ૫૯ ૫૯
૧૯૯૬-૯૭ ૮૬ ૯૪
૧૯૯૭-૯૮ ૧૧૩ ૧૧૯
૧૯૯૮-૯૯
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨
૨૦૦૨-૦૩ ૨૪ ૨૪
૨૦૦૩-૦૪ ૧૩૧ ૧૩૧
૨૦૦૪-૦૫
૨૦૦૫-૦૬ ૯૪ ૯૪
૨૦૦૬-૦૭
૨૦૦૭-૦૮ ૬૧ ૬૮
૨૦૦૮-૦૯ ૪૩ ૪૩
૨૦૦૯-૧૦ ૧૧૨ ૧૧૨
૨૦૧૦-૧૧ ૭૩ ૩૨ ૧૧૫
૨૦૧૧-૧૨ ૧૧૮ ૩૭ ૧૫૫
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.