Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
રંધોળા
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
રંધોળા રંધોળા ઉમરાલા ભાવનગર ૨૬ ૪.૨૫ ૬.૫ ૪.૨૪ ૧૯૫૨ ૧૭૪૧૫ ૭૧૫૦ ૨૦૦૭.૦૮ ૧૫૮૮
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
રંધોળા નાની ભાવનગર ઉમરાલા રંધોળા,પરવાળા,લંગાળા,દેવળીયા,દેડકડી,પીપરડી,ધોળા, ભોજાવદર,ઇંગોરોળા,વાંગધ્રા,ટીંબી,તરપળા,ઉમરાળા,કેરીયા, ધારુકા,રતનપર,ચોગઠ,ધારવાળા,લાખાવડ ૧૫
શિહોર ભુતીયા,ગઢુડા
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
રંધોળા ઉમરાલા ભાવનગર ૧૭૪૧૫ ૭૧૫૦ ૨૦૦૭.૦૮ ૧૫૮૮
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : રંધોળા
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭
૧૯૯૭-૯૮ ૩૩૭૪ ૩૩૭૪
૧૯૯૮-૯૯ ૨૭૬૮ ૨૭૬૮
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૨૮૩૯ ૨૮૩૯
૨૦૦૨-૦૩ ૧૫૧૬ ૪૧૧૮ ૫૬૩૪
૨૦૦૩-૦૪
૨૦૦૪-૦૫ ૮૬૧ ૮૬૧
૨૦૦૫-૦૬ ૧૩૫૬ ૧૩૫૬
૨૦૦૬-૦૭ ૧૩૫૬ ૧૩૫૬
૨૦૦૭-૦૮ ૧૫૮૮ ૧૫૮૮
૨૦૦૮-૦૯ ૧૬૩૯.૧ ૧૬૩૯.૧
૨૦૦૯-૧૦
૨૦૧૦-૧૧ ૨૦૪૪.૫ ૨૦૪૪.૫
૨૦૧૧-૧૨ ૨૬૦૧.૭ ૮૮૯.૬૧ ૩૪૯૧.૩
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.