Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
રાવલ
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
રાવલ રાવલ   જુનાગઢ                  
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
રાવલ મધ્‍યમ જુનાગઢ ઉના પાડાપાદર, કાંધી, અબાડા, ભાચા, પાતાપુર, ઉમેજ, વાવરડા, નાઠેજ, સુલતાનપુર, કાણેકબરડા, ગરાળા, મોટા સમઢીયાળા, પાણખાણ, નેસડા, પસવાડી ૧૫
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
રાવલ   જુનાગઢ        
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : રાવલ
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૪૧૨ ૪૧૨
૧૯૯૪-૯૫ ૯૮૩ ૫૫૧ ૧૫૩૪
૧૯૯૫-૯૬ ૯૨૧ ૮૧૫ ૧૭૩૬
૧૯૯૬-૯૭ ૭૬૨ ૫૯૧ ૧૩૫૩
૧૯૯૭-૯૮ ૬૬૦ ૫૭૬ ૧૨૩૬
૧૯૯૮-૯૯ ૫૩૫ ૧૦૦૦ ૧૫૩૫
૧૯૯૯-૦૦ ૬૦૫ ૬૦૫
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૩૬૮ ૩૬૮
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૭૮૩ ૭૮૩
૨૦૦૪-૦૫ ૫૫૮ ૫૫૮
૨૦૦૫-૦૬ ૪૩૩ ૪૩૩
૨૦૦૬-૦૭ ૪૩૩ ૪૩૩
૨૦૦૭-૦૮ ૨૧૨ ૨૧૨
૨૦૦૮-૦૯ ૨૩૪ ૨૩૪
૨૦૦૯-૧૦ ૩૬૭ ૩૬૭
૨૦૧૦-૧૧ ૧૪૦ ૧૪૦
૨૦૧૧-૧૨ ૨૦૫ ૨૦૫
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.