Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
વર્તુ
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
વર્તુ વર્તુ ભાણવડ જામનગર       ૩૩.૧ ૧૯૬૮ ૬૦૭૦ ૩૦૬૫ ૧૯૯૬.૯૭ ૨૬૨૧
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
વર્તુ મધ્યમ જામનગર ભાણવડ મોરઝર, જામપર, નવાગામ, રૂપામોરા, રોઝીવાડા, સેવકદેવળીયા, શેઢાખાઇ, આબલીયારા જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં સમયાંતરે પાણી આપવામાં આવે છે.
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
વર્તુ ભાણવડ જામનગર ૬૦૭૦ ૩૦૬૫ ૧૯૯૬.૯૭ ૨૬૨૧
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : વર્તુ-૧
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૨૭૮ ૨૭૮
૧૯૯૪-૯૫ ૪૭ ૧૦૩૩ ૧૦૮૦
૧૯૯૫-૯૬ ૧૦૫૧ ૬૦૧ ૧૬૫૨
૧૯૯૬-૯૭ ૧૩૭૩ ૧૩૧૭ ૨૬૯૦
૧૯૯૭-૯૮ ૧૪૭૧ ૧૪૭૧
૧૯૯૮-૯૯ ૧૧૦૨ ૧૩૭૯ ૨૪૮૧
૧૯૯૯-૦૦ ૧૭૮૬ ૧૧૯૮ ૨૯૮૪
૨૦૦૦-૦૧ ૧૦૮૫ ૧૦૮૫
૨૦૦૧-૦૨ ૫૦૨ ૧૪૭૫ ૧૯૭૭
૨૦૦૨-૦૩ ૪૭૦ ૪૭૦
૨૦૦૩-૦૪ ૯૪૪ ૧૨૧૯ ૨૧૬૩
૨૦૦૪-૦૫ ૮૧૬ ૩૪૧ ૧૧૫૭
૨૦૦૫-૦૬ ૧૨૬૭ ૯૮૦ ૨૨૪૭
૨૦૦૬-૦૭ ૯૨૯ ૮૦૩ ૧૭૩૨
૨૦૦૭-૦૮ ૬૮૬ ૪૪ ૭૩૦
૨૦૦૮-૦૯ ૧૫૦ ૬૧૭ ૨૬ ૭૯૩
૨૦૦૯-૧૦ ૨૧૫ ૭૨૩ ૯૩૮
૨૦૧૦-૧૧ ૬૧૫ ૧૪૫ ૭૬૦
૨૦૧૧-૧૨ ૫૬૫ ૧૪૧ ૭૦૬
૨૦૧૨-૧૩ ૭૧ ૭૧
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.