Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
શીંગોડા
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
શીંગોડા શીંગોડા   જુનાગઢ                  
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
શીંગોડા મધ્‍યમ જુનાગઢ કોડીનાર ચીડીવાવ, સુગાળા, ગીરદેવલી, ભંડારીયા, દેવલપુર, સિંધાજ, કરેડા, શેઢાયા, વિહલપુર, જમણવાડા, આદપોકાર, મોટીફાફળી, મીતીયાજ, સૈયાજીરાજપરા, જગતીયા, છાછર ૧૫
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
શીંગોડા   જુનાગઢ        
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : શિંગોડા
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૫૪૨ ૫૪૨
૧૯૯૪-૯૫ ૧૪૪૭ ૧૦૭૬ ૨૫૨૩
૧૯૯૫-૯૬ ૧૨૦ ૧૦૧૫ ૫૫૪ ૧૬૮૯
૧૯૯૬-૯૭ ૧૪૪ ૮૮૪ ૬૦૬ ૧૬૩૪
૧૯૯૭-૯૮ ૧૩૫૪ ૫૭૧ ૧૯૨૫
૧૯૯૮-૯૯ ૧૧૫૩ ૨૮૫ ૧૪૩૮
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૧૪૬૪ ૧૪૬૪
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૧૧૧૯ ૧૧૧૯
૨૦૦૪-૦૫ ૧૧૦૯ ૨૧૪ ૧૩૨૩
૨૦૦૫-૦૬ ૯૨૯ ૧૩૬ ૧૦૬૫
૨૦૦૬-૦૭ ૯૨૮ ૯૮૦ ૧૯૦૮
૨૦૦૭-૦૮ ૭૨૪ ૨૦૮ ૯૩૨
૨૦૦૮-૦૯ ૭૪૪ ૯૦૭ ૧૬૫૧
૨૦૦૯-૧૦ ૭૫૦ ૭૫૦
૨૦૧૦-૧૧ ૬૭૦ ૮૪૨ ૧૫૧૨
૨૦૧૧-૧૨ ૭૫૦ ૫૨૮ ૧૨૭૮
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.