Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
સસોઇ
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
સસોઇ સસોઇ લાલપુર જામનગર     ૫.૫ ૫૪.૦૨ ૧૯૫૪ ૬૧૧૦ ૪૦૭૫ ૧૯૮૮.૮૯ ૪૫૫૪
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
સસોઇ મધ્યમ જામનગર જામનગર ખોજાબેરાજા,દોઢીયા,બાલંભડી,ગાડુકા,જીવાપર,આમરા,વસઇ, રાવલસર,સરમત,લાખાબાવળ,નાઘેડી જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં સમયાંતરે પાણી આપવામાં આવે છે.
લાલપુર પીપળી,નવાગામ,ડેરાછિકારી,કાનાછીકારી
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
સસોઇ લાલપુર જામનગર ૬૧૧૦ ૪૦૭૫ ૧૯૮૮.૮૯ ૪૫૫૪
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : સસોઇ
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૪૨ ૧૮૧૫ ૫૨૪ ૨૩૮૧
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭ ૧૪૯૯ ૧૯૮૨ ૩૪૮૧
૧૯૯૭-૯૮ ૨૧૭૫ ૨૧૭૫
૧૯૯૮-૯૯ ૧૯૪૪ ૧૮૮૮ ૩૮૩૨
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૧૭૭૦ ૧૭૭૦
૨૦૦૪-૦૫
૨૦૦૫-૦૬ ૧૩૮૪ ૧૩૮૪
૨૦૦૬-૦૭ ૧૬૪ ૧૨૫૩ ૧૪૦ ૧૫૫૭
૨૦૦૭-૦૮ ૫૮ ૯૬૨ ૧૨૦ ૧૧૪૦
૨૦૦૮-૦૯ ૧૦૭૦ ૧૦૭૦
૨૦૦૯-૧૦ ૭૨ ૧૦૦૧ ૧૦૭૩
૨૦૧૦-૧૧ ૧૦૧૯ ૧૦૧૯
૨૦૧૧-૧૨ ૭૩૯ ૭૩૯
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.