Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
સાની
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
સાની સાની કલ્‍યાણપુર જામનગર     ૧૯.૬   ૧૯૯૫ ૨૭૯૧ ૨૩૨૫ ૧૯૯૯ ૫૦૦૪
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
સાની મધ્યમ જામનગર કલ્‍યાણપુર સુર્યાવદર,ટંકારીયા,પ્રેમસર,રાવલ,જેપુર,આશીયાવદર,રાણપર, ડાંગરવડ,સીસલી ૧૫
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
સાની કલ્‍યાણપુર જામનગર ૨૭૯૧ ૨૩૨૫ ૧૯૯૯ ૫૦૦૪
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : સાની
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૬૧૮ ૬૧૮
૧૯૯૪-૯૫ ૧૨૨ ૬૧૦ ૩૮૮ ૧૧૨૦
૧૯૯૫-૯૬ ૧૨૨૯ ૭૧૨ ૮૪૫ ૨૭૮૬
૧૯૯૬-૯૭ ૧૭૩૪ ૧૭૩૪
૧૯૯૭-૯૮ ૫૫૩ ૫૫૩
૧૯૯૮-૯૯ ૧૬૩૮ ૬૪૨ ૧૭૫ ૨૪૫૫
૧૯૯૯-૦૦ ૨૦૩૭ ૧૬૮૭ ૧૨૮૦ ૫૦૦૪
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૧૨૧૦ ૧૧૬૦ ૨૩૭૦
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૧૫૬૫ ૪૯૮ ૨૦૬૩
૨૦૦૪-૦૫
૨૦૦૫-૦૬ ૧૦૦ ૧૦૦
૨૦૦૬-૦૭ ૨૭૯ ૯૦૦ ૧૨૦૦ ૨૩૭૯
૨૦૦૭-૦૮ ૫૯૬ ૧૩ ૬૦૯
૨૦૦૮-૦૯ ૪૮૪ ૪૮૪
૨૦૦૯-૧૦ ૬૦ ૯૧૧

૯૭૧
૨૦૧૦-૧૧ ૪૮૯ ૧૨૮ ૬૧૭
૨૦૧૧-૧૨
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.