Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
સુખભાદર
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
સુખભાદર સુખભાદર બોટાદ ભાવનગર ૧૧.૩ ૩.૧૭ ૪.૭૫ ૧.૬૨ ૧૯૮૭ ૬૨૮૦ ૫૪૧૦ ૨૦૦૭.૦૮ ૫૩૮
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
સુખભાદર મધ્‍યમ ભાવનગર બોટાદ નાના ભડલા, લીંબોડા, બોડી, પીપરડી ૧૫
સુરેન્‍દ્રનગર સાયલા ચોરવીરા, મોટા ભડલા, નાગડકા, લોયા
ચુડા વાણીયાવદર
અમદાવાદ રાણપુર ઉમરાળા, દેરડી, સાણંગપુર, કેરીયા, અણીયારી, ધારપીપળા, રાણપુર
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
સુખભાદર બોટાદ ભાવનગર ૬૨૮૦ ૫૪૧૦ ૨૦૦૭.૦૮ ૫૩૮
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : સુખભાદર
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૩૧૧ ૩૧૧
૧૯૯૪-૯૫ ૩૧૬ ૩૧૬
૧૯૯૫-૯૬
૧૯૯૬-૯૭ ૧૬૧૫ ૧૬૧૫
૧૯૯૭-૯૮ ૨૨૬૩ ૨૨૬૩
૧૯૯૮-૯૯ ૧૨૧૦ ૧૨૧૦
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૭૦૦ ૭૦૦
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪
૨૦૦૪-૦૫
૨૦૦૫-૦૬
૨૦૦૬-૦૭ ૯૧૭ ૧૮૩ ૧૧૦૦
૨૦૦૭-૦૮ ૫૩૮ ૫૩૮
૨૦૦૮-૦૯ ૫૯૮.૭૧ ૫૯૮.૭૧
૨૦૦૯-૧૦ ૯૪૮ ૯૪૮
૨૦૧૦-૧૧ ૮૫૫ ૨૨૨ ૧૦૭૭
૨૦૧૧-૧૨ ૮૭૫ ૮૭૫
૨૦૧૨-૧૩ ૪૫૦ ૪૫૦
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.