Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
સૂરજવાડી
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
સૂરજવાડી સૂરજવાડી સાવરકુંડલા અમરેલી ૮.૯૩ ૧.૭ ૮.૧૫ ૧.૭ ૧૯૫૨ ૩૪૯૫ ૧૮૯૧ ૨૦૦૭.૦૮ ૬૧૫
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
સૂરજવાડી નાની અમરેલી સાવરકુંડલા દોલતી, ગોરડકા, મેરીયાણા, ભમર, ધાંડલા ૧૫
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
સૂરજવાડી સાવરકુંડલા અમરેલી ૩૪૯૫ ૧૮૯૧ ૨૦૦૭.૦૮ ૬૧૫
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : સુરજવાડી
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૬૮૮ ૬૮૮
૧૯૯૪-૯૫ ૩૪૮ ૩૪૮
૧૯૯૫-૯૬ ૪૮૪ ૪૮૪
૧૯૯૬-૯૭ ૨૦૫ ૨૦૫
૧૯૯૭-૯૮ ૫૭૮ ૫૭૮
૧૯૯૮-૯૯ ૧૧૧૩ ૧૧૧૩
૧૯૯૯-૦૦ ૪૫૪ ૪૫૪
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૧૦૮ ૧૦૮
૨૦૦૨-૦૩ ૨૫૦ ૨૫૦
૨૦૦૩-૦૪
૨૦૦૪-૦૫ ૫૧૧ ૫૧૧
૨૦૦૫-૦૬ ૧૮૨ ૧૮૨
૨૦૦૬-૦૭ ૧૭૪ ૧૭૪
૨૦૦૭-૦૮ ૬૧૪.૯૯ ૬૧૪.૯૯
૨૦૦૮-૦૯ ૧૦૦ ૫૯૬ ૨૭૮ ૯૭૪
૨૦૦૯-૧૦ ૭૬૦ ૭૬૦
૨૦૧૦-૧૧ ૬૬૦ ૬૬૦
૨૦૧૧-૧૨ ૫૭૧ ૫૭૧
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.