Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
સોરઠી
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
સોરઠી સોરઠી પોરબંદર પોરબંદર     ૫૪ ૨૬.૫૯ ૧૯૭૫ ૨૪૨૮ ૨૧૪૫ ૧૯૯૮.૯૯ ૧૨૭૮
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
સોરઠી મધ્યમ પોરબંદર પોરબંદર રાવલ, ગોરાણા, અડવાણા, ભેટકડી, સોઢાણા, સીસલી જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં સમયાંતરે પાણી આપવામાં આવે છે.
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
સોરઠી પોરબંદર પોરબંદર ૨૪૨૮ ૨૧૪૫ ૧૯૯૮.૯૯ ૧૨૭૮
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : સોરઠી
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૩૬૪ ૯૯ ૪૬૩
૧૯૯૫-૯૬ ૯૦૬ ૩૪૨ ૧૨૪૮
૧૯૯૬-૯૭ ૮૮૭ ૮૮૭
૧૯૯૭-૯૮ ૩૭૨ ૩૭૨
૧૯૯૮-૯૯ ૮૩૦ ૫૨૪ ૧૩૫૪
૧૯૯૯-૦૦ ૭૮૭ ૭૮૭
૨૦૦૦-૦૧ ૯૩૮ ૯૩૮
૨૦૦૧-૦૨ ૬૦૬ ૬૦૬
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૪૭૩ ૪૭૩
૨૦૦૪-૦૫
૨૦૦૫-૦૬
૨૦૦૬-૦૭ ૪૭૦ ૪૭૦
૨૦૦૭-૦૮ ૩૨૮ ૩૪ ૩૬૨
૨૦૦૮-૦૯ ૩૨૨ ૯૦ ૪૧૨
૨૦૦૯-૧૦ ૪૫૨ ૧૦ ૪૬૨
૨૦૧૦-૧૧ ૧૭૫ ૨૭૨ ૨૩૩ ૬૮૦
૨૦૧૧-૧૨ ૩૧૬ ૧૫૦ ૪૬૬
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.